🔔🔔🔔🔔🔔🔔
 
Уважаеми ученици и родители,
 
Уведомяваме Ви, че със Заповед РД 09-798/ 31.03.2021г. на МОН учебните занятия в периода от 01.04.2021г. – 02.04.2021г. за учениците от VIII до XII клас ще са от разстояние в електронна среда MS Teams.
От 05.04.2021г. до 07.04.2021г. обучението на учениците от XII клас ще е от разстояние в електронна среда в MS Teams.
ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ за учениците от VIII до XI клас - от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г. включително.
ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ за учениците от XII клас - от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г. включително.
 
С уважение,
Боряна Мочева,
директор на ПГ по моден дизайн

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

 

Считано от 15.02.2021 г. / понеделник / , обучението в ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново за всички паралелки е присъствено. Учебните часове са с продължителност 40 мин.

Ученици, които са в обучение от разстояние в електронна среда присъстват синхронно в часовете чрез електронната платформа TEAMS. 

Задължително се спазват противоепидемичните мерки: носене на предпазни маски по време на час и в междучасията, спазване на дистанция от 1,5 м., дезинфекция. 

От ръководството.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

   Междусрочната ваканция е на 03.02.2021 г. - неучебен ден.

   Вторият учебен срок започва на 04.02.2021 г. с ново седмично разписание.

   Съгласно заповед на министъра на образованието и науката и  прилагане разпоредбите на Министерство на здравеопазването по отношение на графика за възстановяване на присъствените занимания в училище е регламентиран образователният процес за класовете в неприсъствена форма на обучение.
   Със заповедта се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на определен график. За да продължи обучението в електронна среда от разстояние за учениците, които в определения график и седмици не са присъствено в училище, е издадена съответната заповед на министъра на образованието и науката.
 От 4 февруари (четвъртък) в клас се връщат за две седмици 8 и 12 клас.  Останалите продължават обучение от разстояние в електронна среда.
 От 18 февруари до 2 март присъствено обучение ще има за 10 и 11 клас. През това време останалите класове от гимназиален и прогимназиален етап – 8, 9 и 12 клас, ще бъдат в обучение от разстояние.
 От 4 март до 17 март в училище ще бъдат учениците в 9 и 12. клас. Останалите ще се обучават от разстояние в електронна среда.
 
От ръководството.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че от 18.01.2021 г. в ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново се провеждат следните практически дейности при стриктно спазване на противоепидемичните мерки:

1. Часове по учебна практика /над четири и повече часа дневно/ в VIIIа - дуална форма на обучение и IXа, Xа, XIа и  XII а класове, дневна форма на обучение;

2. Часове по производствена практика;

3. Изпити за оформяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение.

4. Приравнителни изпити.

От ръководството.

Уважаеми ученици и родители,

Считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. / до 31.01.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия в Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново за учениците от VIII до XII клас;

 

  • Обучението от разстояние в електронна среда ще се проведе в електронната платформа Teams при дневен режим, както следва:

 

I 08.00 - 08.40

II 08.50 - 09.30

III 09.50 - 10.30

IV 10.40 - 11.20

11.30 - 12.10

VI 12.20 - 13.00

VII 13.10 - 13.50

ИЗПИТНИ СЕСИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА:

Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план на ПГМД за самостоятелна форма на обучение са организирани в ДВЕ РЕДОВНИ ИЗПИТНИ СЕСИИ:

- от 04.11 до 22.12.2020 г.;

- от 01.03 до 23.04.2021 г.)

и ДВЕ ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТНИ СЕСИИ: май-юни; август - септември.

Разпределението на изпитите по учебни предмети, условията и редът за организирането и провеждането им се определят със заповед на директора на училището.

Уважаеми ученици и родители,

От 21.04.2020 г. обучението от разстояние ще се извършва по утвърденото от РЗИ за втори учебен срок седмично разписание с начален час 9.00 ч. и времетраене на учебен час - 30 минути, а междучасие - 10 минути.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

от 06.04.2020 г. обучението в ПГ по моден дизайн ще се осъществява дистанционно по следния график:

VIII а клас - график от 06.04.2020 г.

IX а клас - график от 06.04.2020 г.

Х а клас - график от 06.04.2020 г.

XI а клас - график от 06.04.2020 г.

XII а клас - график от 06.04.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

в периода 30.03. - 03.04.2020 г. обучението в ПГ по моден дизайн ще се осъществява дистанционно по следния график:

 График от 30.03. 2020г. до 03.04.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

в периода 16-29.03.2020 г. обучението в ПГ по моден дизайн ще се осъществява дистанционно по следния график:

VIII а клас - график на дистанционно обучение

IX а клас - график на дистанционно обучение

Х а клас - график на дистанционно обучение

XI а клас - график на дистанционно обучение

XII а клас - график на дистанционно обучение

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - 2019/2020 учебна година

VIII а - специалност "Моден дизайн"

VIII а - специалност "Организация и технология на козметичните услуги"

 


 

КОНСУЛТАЦИИ за втори учебен срок - 2019/2020 учебна година

 


 

КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ за втори учебен срок - 2019/2020 учебна година

Права и задължения

Чл. 81. (1) Учениците в ПГМД имат следните права:

1. Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. Да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. Да участват по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;

4. Да получават от учителите информация по въпросите, свързани с обучението си;

5. Да получават от учителите и други длъжностни лица информация, консултации и помощ при самостоятелната си подготовка в рамките на учебното време;

6. Да бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани за развитие на техните дарби, умствени и физически способности;

7. Да бъдат защитени от УР, ученическия съвет и Отдел ”Закрила на детето”, да участват, включително с присъствието на родител при решаване на въпроси засягащи техните права и интереси при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права;

 8. Да дава мнения и предложения пред директора на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището, чрез Ученическия съвет;

9. Да избират професията;

10. Да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни часове;

11. Да получават библиотечно-информационно обслужване;

12. Да ползват безплатно училищната материално - техническа база в учебно време, както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището;

13. Да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

14. Да участват в проектни дейности;

15. Да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите учебни часове;

16. Чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

17. Да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

18. Да бъдат поощрявани с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност

19. Да получават стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт на Министерския съвет и Вътрешните правила за реда и начина за отпускане на стипендии;

20. Да участват в работата на педагогическия съвет, при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици чрез Ученическия съвет;

21. Да отсъстват от учебни занятия за участие в спортни състезания, ревюта, конкурси и други с предварително писмо от спортното дружество или съответната организация резолирано от директора;

22. Да участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

Учениците в ПГМД имат следните задължения:

1. Да изпълняват задълженията си, определени в Правилника за дейността на ПГМД;

2. Да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

3. Да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

4. Да носят личната си карта в училище извън него;

5. Да опазват МТБ и чистотата на територията на учелището. При установени щети, виновният е длъжен в едноседмичен срок да отстрани повредата или да възстанови щетата;

3. Да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4. Да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6. Да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

8. Да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

9. Да спазват правилника за дейността на училището;

10. Да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

11. Да не ползват мобилен телефон и други технически, електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

12. Преди започването на учебния час да изключат мобилният си телефон. Неизпълнението се счита за нарушение на Правилника за дейността на училището и подлежи на санкция по реда на същия;

13. Забранява се аудио-фото или видеозаписване на учебни занятия, освен със специално разрешение на директора на ПГМД. Осъществяването и публикуването на такива записи се счита за нарушение на Правилника за дейността на училището и ученикът подлежи на наказание.

14. Да изпълняват полагащото им се дежурство в клас;

15. Да оформят своевременно ученическата си документация - бележник, лична карта, карта за пътуване в градския транспорт и БДЖ. При изгубване, нови се издават след подаване на молба до директора;

16. Да спазват сроковете за подаване на документи за стипендия, за явяване на изпит, за ЗИП/РПП;

17. Да водят дневник по време на провеждането на производствената практика, където да отразяват дейността си по дни. Дневникът се заверява от лицето, при което ученикът работи и от учителя-ръководител на практиката;

18. Да идват в училище 15 минути преди започване на учебните занятия;

19. Да не пречат с действията си на учебния процес;

20. Системно да се подготвят за учебните занимания;

21. Да представят при поискване от учител или длъжностно лице, личната си ученическа книжка;

22. Да представят в срок от три дни оправдателен документ след отсъствие (мед.бележка и амбулаторен лист подписани от родител/настойник) на медицинското лице за заверка в рамките на работното време;

23. Да почукат, поздравят и поискат разрешение да останат при влизане в дирекцията, учителската стая, учебен кабинет и други административни помещения;

26. Да станат и поздравят при влизане на директор, учител или длъжностно лице в класната стая;

27. Да бъдат със спортно облекло в часа по физическо възпитание и спорт. В противен случай часът се счита за неприсъствен и в дневника се вписва неизвинено отсъствие.

28. Да присъстват в часа по ФВС, когато е освободен въз основа на Протокол от медицинска комисия;

29. Да посещават занятията по учебна и производствена практика с необходимото работно облекло. В противен случай ученикът не се допуска в часовете и му се нанасят неизвинени отсъствия;

30. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави (без къси поли и панталони, потници с презрамки, накъсани джинси, с дрехи оголващи корема и раменете);

31. На официални празници, да се явяват в униформа, включваща: бяла блуза (риза), тъмен панталон или пола;

32. Да пазят личните си вещи, да не ги оставят без надзор. За изгубени вещи училището не носи отговорност;

33. Да се явяват пред Педагогическия съвет, комисията за противообществени прояви, Комисията за работа с деца (с потенциален) риск винаги, когато са повикани;

34. Да спазват установения Вътрешен правилник за ползване на библиотеката;

35. След завършване на учебните занятия и извънкласните форми да напуснат училището;

36. При посещение на обществени места да бъдат с придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

(2) Неизпълнението на задълженията, предвидени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане  е нарушение на училищната дисциплина.

2020/2021 учебна година

 

XII а клас

 № Учебен предмет   УЧЕБНИК/Издателство
 1.
 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА -  Изд. Булвест 2000
 2.  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -  Изд.  Express publishing
 3.  МАТЕМАТИКА -  
 4.  ЗИП  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ -
 
 5.   СВЯТ И ЛИЧНОСТ -  Издателство „Екстрем“  Сергей  Герджиков
 6.  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛОТО  

1.“Конструиране на облеклото” – І и ІІ част ,  Г.Гиндев, Н.Петров , изд “Техника” 1993г., София; Кънчев Ц. и  колектив,

2. Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000 г.;

3.Списания -  „Бурда”, „Марфи” и „Бутик“

     
   САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" 

Технология на облекло от текстил  XII клас

Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000 г.;

Конструиране и моделиране на облекло от текстил XII клас СФО

1.“Конструиране на облеклото” – І и ІІ част ,  Г.Гиндев, Н.Петров , изд “Техника” 1993г., София, 

2.“Конструиране на облекло” – Н.Панова 1985г.,

3.“Конструиране и моделиране на дамски сака” – Зл.Казлачева – Ямбол, 1998г.,

4.списания -  “Бурда”, “Марфи”

Учебна практика по технология на облекло от текстил  XII клас СФО

 1.“Конструиране на облеклото” – І и ІІ част ,  Г.Гиндев, Н.Петров , изд “Техника” 1993г., София; Кънчев Ц. и  колектив,

2. Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000 г.;

3.списания -  „Бурда”, „Марфи” и „Бутик“

Учебна практика по моделиране на облекло от текстил XII клас СФО

1.“Конструиране на облеклото” – І и ІІ част ,  Г.Гиндев, Н.Петров , изд “Техника” 1993г., София; Кънчев Ц. и  колектив,

2. Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000 г.;

3.списания -  „Бурда”, „Марфи” и „Бутик“

Проектиране на фирми за конфекциониране на облеклото  ХІІ клас СФО

 Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000 г.;

 

XI а клас

 Учебен предмет  УЧЕБНИК/Издателство
 1.  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА -  Изд. Булвест 2000
 2.  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -  Изд.  Express publishing
 3.  РУСКИ ЕЗИК -  Изд. Просвета
 4.  МАТЕМАТИКА -  
 5.  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 Издателство „ Просвета“  Хр. Тодоров
 6.  ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛОТО
 Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000 г.; 
 7.  КОНСТРУИРАНЕ НА ОБЛЕКЛОТО

1.“Конструиране на облеклото” – І и ІІ част ,  Г.Гиндев, Н.Петров , изд “Техника” 1993г., София, 

2.“Конструиране на облекло” – Н.Панова 1985г.,

3.“Конструиране и моделиране на дамски сака” – Зл.Казлачева – Ямбол, 1998г.,

4.Списания -  “Бурда”, “Марфи” и „Бутик“

 8.  ИСТОРИЯ НА КОСТЮМА

П. Попска, История на костюма и орнамента, техника, 2003

     
     

 

X а клас

 №  Учебен предмет  УЧЕБНИК/Издателство 
 1.  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА -  Изд. Булвест 2000
 2.  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -  Teen zone – изд. Просвета
 3.  МАТЕМАТИКА -  
 4.   ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ -  Издателство „ Просвета“  Пл.Павлов
 5.   ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА -  Издателство  „Анубис“ А.Попов
 6. МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ /Моден дизайн/ 

Стоянова, Ерменка; Материалознание; изд. „ Техника“; София; 2003

 7.  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ -  В. Овчаров, изд. Булвест 2000, 
 8.  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  Булвест 2000- Б.Донкова
 9.  ФИЛОСОФИЯ  изд. Просвета – Б. Бойчев  
 10.  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ  изд.  Педагог 
 11.  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  Изд. Анубис 
 12.  МУЗИКА  изд. Просвета
     

 

IX а клас

Учебен предмет  УЧЕБНИК/Издателство 
 1.  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА -  Изд. Булвест 2000
 2.  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -  Teen zone – изд. Просвета
 3.  МАТЕМАТИКА -  
 4.  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ -  Издателство  „Анубис“  Х. Мирчева
 5.  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА -  Издатество  „Анубис“  А.Попов
 6.  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ -  В. Овчаров, изд. Булвест 2000, 
 7.  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  Булвест – Д. Даналев
 8.  ФИЛОСОФИЯ  Педагог 6 – Е. Варджийска
 9.  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ  Булвест 2000
10.  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  Изд. Анубис 
 11..  МУЗИКА  изд. Просвета
     

 

 VIII а клас 

 № Учебен предмет УЧЕБНИК/ Издателство
 1.  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА -
 Изд. Булвест2000
 2.  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -
 Teen zone – изд. Просвета
 3.  МАТЕМАТИКА -
 
 4.  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ -
 Издателство  „ Просвета“  Б. Гаврилов  
 5.  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА -
 Издателство „Анубис“  А.Попов
 6.  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ -
 В. Овчаров, изд. Булвест 2000
 7. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА -
изд. Булвест 2000, С.Бенева
 8.  ФИЛОСОФИЯ -
 изд. Педагог 6 – Е. Варджийска
 9.  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ -
 Булвест 2000
 10.  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО -
 Изд. Анубис 
 11.  МУЗИКА -
 изд. Просвета
 12.  Изработване на облекло -  

Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000 г.

К. Трифонов, Шевни машини и съоръжения, Техника, 2008

Burda, Шиенето лесно и приятно, Germany 1999

 13. Учебна практика по изработване на облекло -

Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000

К. Трифонов, Шевни машини и съоръжения, Техника, 2008

Burda, Шиенето лесно и приятно, Germany 1999
 14.  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ФРИЗЬОРСТВО  

Фризьорското изкуство, Кръстю Капанов

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

VIII а клас, специалност "Моден дизайн", дуална система на обучение

IX а клас, специалност "Моден дизайн"

IX а клас, специалност "Организация и технология на козметичните услуги" 

Х а клас, специалност "Моден дизайн"

Х а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

XI а клас, специалност "Моден дизайн"

XI а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

XII а клас, специалност "Фризьорство" 

XII а клас, специалност "Козметика"

 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

VIII а клас, специалност "Моден дизайн", дуална система на обучение

IX а клас, специалност "Моден дизайн"

IX а клас, специалност "Организация и технология на козметичните услуги"

Х а клас, специалност "Моден дизайн"

Х а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

XI а клас, специалност "Моден дизайн"

XI а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

XII а клас, специалност "Фризьорство"

XII а клас, специалност "Козметика" 

2020/2021 година

ВАЖНО!!!

Във връзка с разпространението на COVID-19С и с цел превенция и опазване на здравето на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново, при провеждане на изпитни сесии в дневна и самостоятелна форма на обучение Ви уведомяваме, че учениците следва да извършват следните дейности, за да бъдат допуснати в сградата на ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново:

  • Да носят предпазни средства – маски и ръкавици;
  • Задължителна дезинфекция на ръце при влизане в сградата;
  • Да се спазва дистанция на разстояние 1,5 - 2 м. един от друг;
  • Да си осигурят химикал.

Пожелаваме Ви успешно представяне в изпитната сесия!

От Ръководството.

График на изпити на ученици от VIII и IX клас в самостоятелна форма на обучение - редвна изпитна сесия - януари 2021

ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия на Анета Георгиева Атанасова и Йордан Росенов Тодоров, ученици в специалност „Организация и технология на козметичните услуги“ в самостоятелна форма на обучение (IX клас) на сесия януари 2021, учебна 2020/2021 г - от 11.01.2021 до 27.01.2020 г. включително

График на изпити на ученици от VIII. IX. X. XI клас в самостоятелна форма на обучение - редовна изпитна сесия ноември-декември 2020 г.

2019/2020 учебна година

Втора редовна изпитна сесия май-юни за учебната 2019/2020 година за ученици от XI и XII клас, самостоятелна форма на обучение

 

ГРАФИК на втора редовна изпитна сесия, XII клас, самостоятелна форма на обучение

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ / WORD/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - 1 екземпляр

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - 1 екземпляр /WORD/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2 екземпляра на лист

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2 екземпляра на лист /WORD/

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ - декларации за здравно осигуряване 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ - декларации за здравно осигуряване /WORD/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - Х клас, 2020/2021 г.

В периода 15-19.02.2021 г. учениците от 10 клас подават заявления за явяване на изпит по чужд език и за оценяване на дигиталните способности - в стая 304.
 

ИНСТРУКТАЖ за ученика за НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) в края на Х клас

ИНСТРУКТАЖ за ученика за НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020/2021

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020/2021 г.
 
 
Сесия май-юни:
 
Български език и литература             19 май 2021 г., начало 08:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит      21 май 2021 г., начало 08:00 ч.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика - в периода 26 май - 31 май 2021 г.

Сесия август-септември:
 
Български език и литература            26 август 2021 г., начало 08:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит      27 август 2021 г., начало 08:00 ч.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика - в периода 30 август - 02 септември 2021 г.
 
За повече информация за ДЗИhttp://zamatura.eu/
 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ за сесия август-септември 2019/2020г.

Срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия август-септември е до 20.07.2020 г. включително.

Заявления се приемат електронно по служебна поща на училището, както и на място в сградата, където ще ви бъде предоставена бланка.

При електронно подаване на заявление и невъзможност зрелостниците да го разпечатат следва собственоръчно да препишат текста (дословно) на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електроннапоща на училището.

БЛАНКА - ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до ДЗИ за сесия август-септември на учебната 2019/2020 г.

 

Подаване на заявления за държавни квалификационни изпити (ДКИ) сесия август-септември 2020 г.

Срокът за подаване на заявление за допускане до държавни квалификационни изпити за сесия август-септември на учебната 2019/2020 г. е до 15.07.2020 г.  включително.

Заявления се приемат електронно по служебна поща на училището, както и на място в сградата, където ще ви бъде предоставена бланка.

При електронно подаване на заявление и невъзможност зрелостниците да го разпечатат следва собственоръчно да препишат текста (дословно) на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището:

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

Може да се запознаете с регламентите за участие в олимпиади, състезания и Национални състезания по професии ЗА 2020/2021: Олимпиади и национални състезания състезания (mon.bg)    

 

Протокол с резултати на учениците от областия кръг на олимпиадата по немски език - област Велико Търново

Протокол с допуснати до национален кръг на олимпиадата по немски език за 2020/2021 година

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 20.02.2021 г.  (събота) от 09:00 часа

 

Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново очаква класираните на областния кръг ученици от VIII, IX, X, XI и XII класове на ул. „Мармарлийска“ №26.

Олимпиадата е с продължителност 3 (три) астрономически часа.

В деня на провеждане е необходимо участниците да са заели местата си в залите до 08:30 часа.

Учениците носят документ за самоличност, който се представя на квесторите в залата за проверка, както и лични предпазни средства - маска.

Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по немски език през учебната 2020-2021 година работите на учениците са анонимни.

Резултатите от областния кръг на олимпиадата ще бъдат оповестени на официалната страница на ПГМД, гр. Велико Търново http://pgmdvt.com/ след арбитриране на работите от националната комисия.

В срок от три работни дни след публикуването учениците могат да се запознаят с оценените си работи в училището-домакин - ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново.

Протоколът за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг се оповестява на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

 

"МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА"

РЕГЛАМЕНТ - Млади таланти в модата 2020/2021 г.

Приложение 1 - фигури А3

Приложение 2 - джобове

 

"НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФРИЗЬОР И ГРИМЬОР"

РЕГЛАМЕНТ - Най-добър млад фризьор и гримьор 2020/2021 г. 

 

 

 

2020/2021 учебна година

към 18.01.2021 г.

VIII клас:

специалност "Моден дизайн", дуална форма на обучение /чрез работа/ - 16

IХ клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 4

специалност "Организация и технология на козметичните услуги", дневна форма на обучение - 5

Х клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 3

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 0

ХI клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 3

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 6

ХII клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 5

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 4

 

към 14.09.2020 г.

VIII клас:

специалност "Моден дизайн", дуална форма на обучение /чрез работа/ - 3

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 13

IХ клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение -

специалност "Организация и технология на козметичните услуги", дневна форма на обучение -

Х клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 0

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 0

ХI клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение -

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение -

ХII клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение -

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение -

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню