УВАЖАЕМИ ОСМОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Моля да се запознаете със следната информация:

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемно семейство, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата помощ се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, когато дирекция "Социално подпомагане"(ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

- удостоверение, че детето е записано в осми клас в държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

- копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след запидване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. 

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес и по електронен път. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция по приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При необходимост, допълнителна информация може да получите в канцеларията  /стая 304 /.

 

Боряна Мочева,

директор на ПГ по моден дизайн,

гр.В.Търново

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ от Х и XI клас,

Уведомяваме Ви, че в периода 01-14.07.2021 г. ще се проведе производствена практика на реални работни места! В срок до 30.06.2021 г. е необходимо да се запознаете с ИНСТРУКТАЖ.

Ръководители са:

- за спец."Моден дизайн"  - инж.Марияна Иванова и г-га Цветелина Тутовска-Милчева

- за специалност "Организация и технология на фризьрските услуги" - г-жа Ивелина Недева

🔔🔔🔔🔔🔔🔔
 
Уважаеми ученици и родители,
 
Уведомяваме Ви, че със Заповед РД 09-798/ 31.03.2021г. на МОН учебните занятия в периода от 01.04.2021г. – 02.04.2021г. за учениците от VIII до XII клас ще са от разстояние в електронна среда MS Teams.
От 05.04.2021г. до 07.04.2021г. обучението на учениците от XII клас ще е от разстояние в електронна среда в MS Teams.
ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ за учениците от VIII до XI клас - от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г. включително.
ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ за учениците от XII клас - от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г. включително.
 
С уважение,
Боряна Мочева,
директор на ПГ по моден дизайн

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

 

Считано от 15.02.2021 г. / понеделник / , обучението в ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново за всички паралелки е присъствено. Учебните часове са с продължителност 40 мин.

Ученици, които са в обучение от разстояние в електронна среда присъстват синхронно в часовете чрез електронната платформа TEAMS. 

Задължително се спазват противоепидемичните мерки: носене на предпазни маски по време на час и в междучасията, спазване на дистанция от 1,5 м., дезинфекция. 

От ръководството.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

   Междусрочната ваканция е на 03.02.2021 г. - неучебен ден.

   Вторият учебен срок започва на 04.02.2021 г. с ново седмично разписание.

   Съгласно заповед на министъра на образованието и науката и  прилагане разпоредбите на Министерство на здравеопазването по отношение на графика за възстановяване на присъствените занимания в училище е регламентиран образователният процес за класовете в неприсъствена форма на обучение.
   Със заповедта се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на определен график. За да продължи обучението в електронна среда от разстояние за учениците, които в определения график и седмици не са присъствено в училище, е издадена съответната заповед на министъра на образованието и науката.
 От 4 февруари (четвъртък) в клас се връщат за две седмици 8 и 12 клас.  Останалите продължават обучение от разстояние в електронна среда.
 От 18 февруари до 2 март присъствено обучение ще има за 10 и 11 клас. През това време останалите класове от гимназиален и прогимназиален етап – 8, 9 и 12 клас, ще бъдат в обучение от разстояние.
 От 4 март до 17 март в училище ще бъдат учениците в 9 и 12. клас. Останалите ще се обучават от разстояние в електронна среда.
 
От ръководството.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че от 18.01.2021 г. в ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново се провеждат следните практически дейности при стриктно спазване на противоепидемичните мерки:

1. Часове по учебна практика /над четири и повече часа дневно/ в VIIIа - дуална форма на обучение и IXа, Xа, XIа и  XII а класове, дневна форма на обучение;

2. Часове по производствена практика;

3. Изпити за оформяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение.

4. Приравнителни изпити.

От ръководството.

Уважаеми ученици и родители,

Считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. / до 31.01.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия в Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново за учениците от VIII до XII клас;

 

 • Обучението от разстояние в електронна среда ще се проведе в електронната платформа Teams при дневен режим, както следва:

 

I 08.00 - 08.40

II 08.50 - 09.30

III 09.50 - 10.30

IV 10.40 - 11.20

11.30 - 12.10

VI 12.20 - 13.00

VII 13.10 - 13.50

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план на ПГМД за СФО са организирани в две редовни (от 08.11 до 22.12.2021 г.; от 01.03 до 23.04.2021 г.) и две поправителни сесии: април – май (за ученици от XII клас), май-юни (за ученици от VIII-XI клас); август – септември (за ученици от VIII-XII клас). Разпределението на изпитите по учебни предмети, условията и редът за организирането и провеждането им се определят със заповед на директора на училището.

 

ИЗПИТНИ СЕСИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА:

Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план на ПГМД за самостоятелна форма на обучение са организирани в ДВЕ РЕДОВНИ ИЗПИТНИ СЕСИИ:

- от 04.11 до 22.12.2020 г.;

- от 01.03 до 23.04.2021 г.)

и ДВЕ ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТНИ СЕСИИ: май-юни; август - септември.

Разпределението на изпитите по учебни предмети, условията и редът за организирането и провеждането им се определят със заповед на директора на училището.

Уважаеми ученици и родители,

От 21.04.2020 г. обучението от разстояние ще се извършва по утвърденото от РЗИ за втори учебен срок седмично разписание с начален час 9.00 ч. и времетраене на учебен час - 30 минути, а междучасие - 10 минути.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

от 06.04.2020 г. обучението в ПГ по моден дизайн ще се осъществява дистанционно по следния график:

VIII а клас - график от 06.04.2020 г.

IX а клас - график от 06.04.2020 г.

Х а клас - график от 06.04.2020 г.

XI а клас - график от 06.04.2020 г.

XII а клас - график от 06.04.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

в периода 30.03. - 03.04.2020 г. обучението в ПГ по моден дизайн ще се осъществява дистанционно по следния график:

 График от 30.03. 2020г. до 03.04.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

в периода 16-29.03.2020 г. обучението в ПГ по моден дизайн ще се осъществява дистанционно по следния график:

VIII а клас - график на дистанционно обучение

IX а клас - график на дистанционно обучение

Х а клас - график на дистанционно обучение

XI а клас - график на дистанционно обучение

XII а клас - график на дистанционно обучение

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - 2019/2020 учебна година

VIII а - специалност "Моден дизайн"

VIII а - специалност "Организация и технология на козметичните услуги"

 


 

КОНСУЛТАЦИИ за втори учебен срок - 2019/2020 учебна година

 


 

КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ за втори учебен срок - 2019/2020 учебна година

Права и задължения

Чл. 81. (1) Учениците в ПГМД имат следните права:

1. Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. Да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. Да участват по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;

4. Да получават от учителите информация по въпросите, свързани с обучението си;

5. Да получават от учителите и други длъжностни лица информация, консултации и помощ при самостоятелната си подготовка в рамките на учебното време;

6. Да бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани за развитие на техните дарби, умствени и физически способности;

7. Да бъдат защитени от УР, ученическия съвет и Отдел ”Закрила на детето”, да участват, включително с присъствието на родител при решаване на въпроси засягащи техните права и интереси при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права;

 8. Да дава мнения и предложения пред директора на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището, чрез Ученическия съвет;

9. Да избират професията;

10. Да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни часове;

11. Да получават библиотечно-информационно обслужване;

12. Да ползват безплатно училищната материално - техническа база в учебно време, както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището;

13. Да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

14. Да участват в проектни дейности;

15. Да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите учебни часове;

16. Чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

17. Да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

18. Да бъдат поощрявани с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност

19. Да получават стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт на Министерския съвет и Вътрешните правила за реда и начина за отпускане на стипендии;

20. Да участват в работата на педагогическия съвет, при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици чрез Ученическия съвет;

21. Да отсъстват от учебни занятия за участие в спортни състезания, ревюта, конкурси и други с предварително писмо от спортното дружество или съответната организация резолирано от директора;

22. Да участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

Учениците в ПГМД имат следните задължения:

1. Да изпълняват задълженията си, определени в Правилника за дейността на ПГМД;

2. Да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

3. Да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

4. Да носят личната си карта в училище извън него;

5. Да опазват МТБ и чистотата на територията на учелището. При установени щети, виновният е длъжен в едноседмичен срок да отстрани повредата или да възстанови щетата;

3. Да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4. Да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6. Да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

8. Да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

9. Да спазват правилника за дейността на училището;

10. Да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

11. Да не ползват мобилен телефон и други технически, електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

12. Преди започването на учебния час да изключат мобилният си телефон. Неизпълнението се счита за нарушение на Правилника за дейността на училището и подлежи на санкция по реда на същия;

13. Забранява се аудио-фото или видеозаписване на учебни занятия, освен със специално разрешение на директора на ПГМД. Осъществяването и публикуването на такива записи се счита за нарушение на Правилника за дейността на училището и ученикът подлежи на наказание.

14. Да изпълняват полагащото им се дежурство в клас;

15. Да оформят своевременно ученическата си документация - бележник, лична карта, карта за пътуване в градския транспорт и БДЖ. При изгубване, нови се издават след подаване на молба до директора;

16. Да спазват сроковете за подаване на документи за стипендия, за явяване на изпит, за ЗИП/РПП;

17. Да водят дневник по време на провеждането на производствената практика, където да отразяват дейността си по дни. Дневникът се заверява от лицето, при което ученикът работи и от учителя-ръководител на практиката;

18. Да идват в училище 15 минути преди започване на учебните занятия;

19. Да не пречат с действията си на учебния процес;

20. Системно да се подготвят за учебните занимания;

21. Да представят при поискване от учител или длъжностно лице, личната си ученическа книжка;

22. Да представят в срок от три дни оправдателен документ след отсъствие (мед.бележка и амбулаторен лист подписани от родител/настойник) на медицинското лице за заверка в рамките на работното време;

23. Да почукат, поздравят и поискат разрешение да останат при влизане в дирекцията, учителската стая, учебен кабинет и други административни помещения;

26. Да станат и поздравят при влизане на директор, учител или длъжностно лице в класната стая;

27. Да бъдат със спортно облекло в часа по физическо възпитание и спорт. В противен случай часът се счита за неприсъствен и в дневника се вписва неизвинено отсъствие.

28. Да присъстват в часа по ФВС, когато е освободен въз основа на Протокол от медицинска комисия;

29. Да посещават занятията по учебна и производствена практика с необходимото работно облекло. В противен случай ученикът не се допуска в часовете и му се нанасят неизвинени отсъствия;

30. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави (без къси поли и панталони, потници с презрамки, накъсани джинси, с дрехи оголващи корема и раменете);

31. На официални празници, да се явяват в униформа, включваща: бяла блуза (риза), тъмен панталон или пола;

32. Да пазят личните си вещи, да не ги оставят без надзор. За изгубени вещи училището не носи отговорност;

33. Да се явяват пред Педагогическия съвет, комисията за противообществени прояви, Комисията за работа с деца (с потенциален) риск винаги, когато са повикани;

34. Да спазват установения Вътрешен правилник за ползване на библиотеката;

35. След завършване на учебните занятия и извънкласните форми да напуснат училището;

36. При посещение на обществени места да бъдат с придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

(2) Неизпълнението на задълженията, предвидени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане  е нарушение на училищната дисциплина.

2021/2022 учебна година

 

XII а клас

 № Учебен предмет   УЧЕБНИК/Издателство
 1.
 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА -  Изд. Булвест 2000
 2.  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -  Изд.  Express publishing
 3.  МАТЕМАТИКА -  
 4.  ЗИП  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ -
 
 5.   СВЯТ И ЛИЧНОСТ -  Издателство „Екстрем“  Сергей  Герджиков
 6.  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛОТО  

1.“Конструиране на облеклото” – І и ІІ част ,  Г.Гиндев, Н.Петров , изд “Техника” 1993г., София; Кънчев Ц. и  колектив,

2. Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000 г.;

3.Списания -  „Бурда”, „Марфи” и „Бутик“

     
   САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" 

Технология на облекло от текстил  XII клас

Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000 г.;

Конструиране и моделиране на облекло от текстил XII клас СФО

1.“Конструиране на облеклото” – І и ІІ част ,  Г.Гиндев, Н.Петров , изд “Техника” 1993г., София, 

2.“Конструиране на облекло” – Н.Панова 1985г.,

3.“Конструиране и моделиране на дамски сака” – Зл.Казлачева – Ямбол, 1998г.,

4.списания -  “Бурда”, “Марфи”

Учебна практика по технология на облекло от текстил  XII клас СФО

 1.“Конструиране на облеклото” – І и ІІ част ,  Г.Гиндев, Н.Петров , изд “Техника” 1993г., София; Кънчев Ц. и  колектив,

2. Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000 г.;

3.списания -  „Бурда”, „Марфи” и „Бутик“

Учебна практика по моделиране на облекло от текстил XII клас СФО

1.“Конструиране на облеклото” – І и ІІ част ,  Г.Гиндев, Н.Петров , изд “Техника” 1993г., София; Кънчев Ц. и  колектив,

2. Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000 г.;

3.списания -  „Бурда”, „Марфи” и „Бутик“

Проектиране на фирми за конфекциониране на облеклото  ХІІ клас СФО

 Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000 г.;

 

XI а клас

 Учебен предмет  УЧЕБНИК/Издателство
 1.  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА -  Изд. Булвест 2000
 2.  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -  Изд.  Express publishing
 3.  РУСКИ ЕЗИК -  Изд. Просвета
 4.  МАТЕМАТИКА -  
 5.  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 Издателство „ Просвета“  Хр. Тодоров
 6.  ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛОТО
 Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000 г.; 
 7.  КОНСТРУИРАНЕ НА ОБЛЕКЛОТО

1.“Конструиране на облеклото” – І и ІІ част ,  Г.Гиндев, Н.Петров , изд “Техника” 1993г., София, 

2.“Конструиране на облекло” – Н.Панова 1985г.,

3.“Конструиране и моделиране на дамски сака” – Зл.Казлачева – Ямбол, 1998г.,

4.Списания -  “Бурда”, “Марфи” и „Бутик“

 8.  ИСТОРИЯ НА КОСТЮМА

П. Попска, История на костюма и орнамента, техника, 2003

     
     

 

X а клас

 №  Учебен предмет  УЧЕБНИК/Издателство 
 1.  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА -  Изд. Булвест 2000
 2.  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -  Teen zone – изд. Просвета
 3.  МАТЕМАТИКА -  
 4.   ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ -  Издателство „ Просвета“  Пл.Павлов
 5.   ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА -  Издателство  „Анубис“ А.Попов
 6. МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ /Моден дизайн/ 

Стоянова, Ерменка; Материалознание; изд. „ Техника“; София; 2003

 7.  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ -  В. Овчаров, изд. Булвест 2000, 
 8.  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  Булвест 2000- Б.Донкова
 9.  ФИЛОСОФИЯ  изд. Просвета – Б. Бойчев  
 10.  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ  изд.  Педагог 
 11.  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  Изд. Анубис 
 12.  МУЗИКА  изд. Просвета
     

 

IX а клас

Учебен предмет  УЧЕБНИК/Издателство 
 1.  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА -  Изд. Булвест 2000
 2.  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -  Teen zone – изд. Просвета
 3.  МАТЕМАТИКА -  
 4.  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ -  Издателство  „Анубис“  Х. Мирчева
 5.  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА -  Издатество  „Анубис“  А.Попов
 6.  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ -  В. Овчаров, изд. Булвест 2000, 
 7.  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  Булвест – Д. Даналев
 8.  ФИЛОСОФИЯ  Педагог 6 – Е. Варджийска
 9.  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ  Булвест 2000
10.  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  Изд. Анубис 
 11..  МУЗИКА  изд. Просвета
     

 

 VIII а клас 

 № Учебен предмет УЧЕБНИК/ Издателство
 1.  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА -
 Изд. Булвест2000
 2.  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -
 Teen zone – изд. Просвета
 3.  МАТЕМАТИКА -
 
 4.  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ -
 Издателство  „ Просвета“  Б. Гаврилов  
 5.  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА -
 Издателство „Анубис“  А.Попов
 6.  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ -
 В. Овчаров, изд. Булвест 2000
 7. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА -
изд. Булвест 2000, С.Бенева
 8.  ФИЛОСОФИЯ -
 изд. Педагог 6 – Е. Варджийска
 9.  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ -
 Булвест 2000
 10.  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО -
 Изд. Анубис 
 11.  МУЗИКА -
 изд. Просвета
 12.  Изработване на облекло -  

Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000 г.

К. Трифонов, Шевни машини и съоръжения, Техника, 2008

Burda, Шиенето лесно и приятно, Germany 1999

 13. Учебна практика по изработване на облекло -

Кънчев Ц. и  колектив, Технология на облеклото, І и ІІ част, изд. Техника, София, 2000

К. Трифонов, Шевни машини и съоръжения, Техника, 2008

Burda, Шиенето лесно и приятно, Germany 1999
 14.  УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ФРИЗЬОРСТВО  

Фризьорското изкуство, Кръстю Капанов

ВТОРИ  УЧЕБЕН СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2021/2022 година

Седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година

 

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

VIII а клас, специалност "Моден дизайн", дуална система на обучение

IX а клас, специалност "Моден дизайн"

IX а клас, специалност "Организация и технология на козметичните услуги" 

Х а клас, специалност "Моден дизайн"

Х а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

XI а клас, специалност "Моден дизайн"

XI а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

XII а клас, специалност "Фризьорство" 

XII а клас, специалност "Козметика"

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

VIII а клас, специалност "Моден дизайн", дуална система на обучение

IX а клас, специалност "Моден дизайн"

IX а клас, специалност "Организация и технология на козметичните услуги"

Х а клас, специалност "Моден дизайн"

Х а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

XI а клас, специалност "Моден дизайн"

XI а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

XII а клас, специалност "Фризьорство"

XII а клас, специалност "Козметика" 

2021/2022 година

ГРАФИК за ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ С УЧЕНИЦИ

ПРЕЗ ВТОРИ  СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 № 

 ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧИТЕЛ

ДЕН

МЯСТО

ЧАСНА ПРОВЕЖДАНЕ

 1

 БОРЯНА МОЧЕВА

 ВТОРНИК

   209

   13:20-14:00

 2

 ГЕОРГИ ГЪРЕВ

 ЧЕТВЪРТЪК

 СПОРТНА ПЛОЩАДКА 

   13:20-14:00

 3

 ЕКРАМ МЮМЮНОВ

 СРЯДА

 СПОРТНА ПЛОЩАДКА 

   13:20-14:00

 4

 ГЕРГАНА САМУИЛОВА

 СРЯДА

   202

   13:20-14:00

 5

 РОСИЦА ДАСКАЛОВА

 ВТОРНИК

   306

   13:20-14:00

 6

 ПЕТЯ НАЧЕВА

 ЧЕТВЪРТЪК

   303

   13:20-14:00

 7

 НИКОЛИНКА КОЛЕВА

 ПОНЕДЕЛНИК

   307

   13:20-14:00

 8

 КАМЕЛИЯ ДЖАНАБЕТСКА

 ПЕТЪК

   303

   13:20-14:00

 9

 ЕЛКА БАКОВА

 ПОНЕДЕЛНИК

   302

   13:20-14:00

10

 ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

 СРЯДА

   203

   13:20-14:00

11

 ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА

 ЧЕТВЪРТЪК

   207

   13:20-14:00

 12

 ИВЕЛИНА НЕДЕВА

  ПОНЕДЕЛНИК 

    306

   13:20-14:00

 13

 Инж.МАРИЯНА ИВАНОВА

 ПОНЕДЕЛНИК

    208

   13:20-14:00

 14

 ГАЛЯ НИКОЛОВА

 ПОНЕДЕЛНИК

   209

   13:20-14:00

 15

 ЦВЕТЕЛИНА ТУТОВСКА-МИЛЧЕВА 

 ПОНЕДЕЛНИК

   209

   13:20-14:00

 16

 СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 ПЕТЪК

   302

   13:20-14:00

*ЗАБЕЛЕЖКА: във връзка със спазване на противоепидемичните мерки, ротационен принцип на обучение и/или обучение в ОРЕС,  при невъзможност за присъствие в сградата на училището часовете за  консултациите се провеждат чрез електронната платформа Teams.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК за ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ ВТОРИ  СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

  №   

 КЛАС   

   КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ   

   ДЕН 

  МЯСТО  

  ЧАС

  1

   VIII А

   ЕКРАМ МЮМЮНОВ

   ВТОРНИК   

  303

 13:20-14:00

  2

   IX А

   ГЕРГАНА САМУИЛОВА

   ВТОРНИК

  202

 13:20-14:00

  3

   X А

   ИВЕЛИНА НЕДЕВА

   ВТОРНИК

  306

 13:20-14:00

  4

   XI А

   НИКОЛИНКА КОЛЕВА

   ВТОРНИК

  308

 13:20-14:00

  5

  XII А

   ЕЛКА БАКОВА

   ВТОРНИК

  302

 13:20-14:00

 

ГРАФИК ТРЕТА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯот VIII. IX. X. XI клас в самостоятелна форма на обучение

 

2020/2021 година

ВАЖНО!!!

Във връзка с разпространението на COVID-19С и с цел превенция и опазване на здравето на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново, при провеждане на изпитни сесии в дневна и самостоятелна форма на обучение Ви уведомяваме, че учениците следва да извършват следните дейности, за да бъдат допуснати в сградата на ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново:

 • Да носят предпазни средства – маски и ръкавици;
 • Задължителна дезинфекция на ръце при влизане в сградата;
 • Да се спазва дистанция на разстояние 1,5 - 2 м. един от друг;
 • Да си осигурят химикал.

Пожелаваме Ви успешно представяне в изпитната сесия!

От Ръководството.

График на изпити на ученици от VIII и IX клас в самостоятелна форма на обучение - редвна изпитна сесия - януари 2021

ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия на Анета Георгиева Атанасова и Йордан Росенов Тодоров, ученици в специалност „Организация и технология на козметичните услуги“ в самостоятелна форма на обучение (IX клас) на сесия януари 2021, учебна 2020/2021 г - от 11.01.2021 до 27.01.2020 г. включително

График на изпити на ученици от VIII. IX. X. XI клас в самостоятелна форма на обучение - редовна изпитна сесия ноември-декември 2020 г.

2019/2020 учебна година

Втора редовна изпитна сесия май-юни за учебната 2019/2020 година за ученици от XI и XII клас, самостоятелна форма на обучение

 

ГРАФИК на втора редовна изпитна сесия, XII клас, самостоятелна форма на обучение

 

ПРАВИЛА за отпускане на стипендии за учебната 2021/2022 година

Съобщение относно: Подаване на документи за кандидатстване за стипендии от учениците след завършено основно образование – първи срок на учебната 2021/2022г.

Учениците, могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си на класния ръководител, в срок до 15.10.2021 г.

Учениците нямат право на стипендия, когато:

  - Повтарят учебната година, независимо от тяхното социално положение, с изключение на повтарящи поради болест;

  - Имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет по чл. 206, ал. 3 от ЗПУO, за срока на санкцията.

Условия за отпускане на стипендии за първи срок на учебната 2021/2022 година

1. За постигнати образователни резултати за периода от 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г. на ученици  с успех от 5.50 до 6.00 за учебната  2020/2021 г.

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище за периода от 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г. на ученици с успех от 4.50 до 5.49 за  учебната 2020/2021 г. , 

- Месечният доход на член от семейството трябва да е под средната стойност на минималната работна заплата за предходните шест месеца  /до 650,00 лв. за периода от м. април 2021 до м. септември 2021г./.

- Брутния месечен доход на член от семейството се разделя на минималната работна заплата.

3. За ученици без родители или с един родител, получават стипендии за периода 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г.

4. За подпомагане на ученици с трайни увреждания, получават стипендии за периода от 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г.

5. За  периода от 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г. на  ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

5. За ученици от първи гимназиален етап, записани във форма на обучение „обучение чрез работа“ /дуална система на обучение/. Същите ученици имат право и на ½ стипендия за отличен успех.

  Минимален успех за кандидатстване не по-нисък от 4.00 за  учебната 2020/2021 г.

   - учениците да не са допуснали над 5 отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ /PDF/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - 1 екземпляр

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - 1 екземпляр /WORD/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2 екземпляра на лист

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2 екземпляра на лист /WORD/

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ - декларации за здравно осигуряване 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ - декларации за здравно осигуряване /WORD/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2021/2022

Уважаеми зрелостници, уведомяваме Ви, че от 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г. започва подаването на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2021-2022 г.
Сесия май-юни
 • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература - 18 май 2022 г., начало 08:30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)- 20 май 2022 г., начало 08:30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)
Сесия август-септември
 • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08:30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 26 август 2022 г., начало 08:30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

                                                 Дейност

        Срок

        Срок

   Сесия май-    юни

  Сесия август-септември

Определяне на състава и задълженията на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ/ДИППК

 до 04.02.2022 г.

до 22.06.2022 г.

Определяне на състава и задълженията на училищната зрелостна комисия

до 07.02.2022 г.

до 24.06.2022 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки

03.02. – 18.02.2022 г.

27.06. – 08.07.2022 г.

Въвеждане на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ДИППК

до 24.02.2022 г.

до 11.07.2022 г.

Въвеждане на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ДИППК

до 24.02.2022 г.

до 11.07.2022 г.

Определяне и контролно сверяване на разпределението по учебни предмети, вид подготовка и нива за чужд език по сгради, зали и брой места за провеждане на ДЗИ

до 04.03.2022 г.

до 15.07.2022 г.

Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ДИППК

до 11.03.2022 г.

до 15.07.2022 г.

Утвърждаване на списък с разпределените по училища квестори и учители консултанти за провеждане на ДЗИ/ДИППК

до 05.05.2022 г.

до 12.08.2022 г.

Утвърждаване на списък с учители по чужд език за четене на текст на ДЗИ

до 05.05.2022 г.

до 12.08.2022 г.

Изпращане в МОН на обобщени предложения за оценители на ДЗИ – учители и представители на висши училища, както и на техните декларации

до 11.03.2022 г.

до 18.07.2022 г.

Изпращане в МОН на предложения за членове на комисиите по засекретяване и разсекретяване на ДЗИ, както и на техните декларации

до 11.03.2022 г.

до 18.07.2022 г.

Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи на ДЗИ, състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит

до 04.05.2022 г.

до 18.07.2022 г.

Определяне на състава на националните комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от ДЗИ по всеки учебен предмет

до 08.04.2022 г.

до 29.07.2022 г.

Определяне на състава и задълженията, както и на времето и мястото на изпълнение на задълженията на комисията за провеждане на ДЗИ/ДИППК на училищно равнище

до 08.04.2022 г.

до 29.07.2022 г.

Въвеждане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването на ДЗИ във всяка от областите

до 08.04.2022 г.

до 29.07.2022 г.

Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане

до 17.05.2022 г.

до 23.08.2022 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 17.05.2022 г.

до 24.08.2022 г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ДИППК

20.05.2022 г. – 06.06.2022 г.

27.08.2022 г. – 07.09.2022 г.

Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията)

до 06.06.2022 г.

до 07.09.2022 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК

до 08.06.2022 г.

до 08.09.2022 г.

За още информация за ДЗИ посететеhttp://zamatura.eu/

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ): изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НВО Х клас

Дати за провеждане на изпитите НВО Х клас

 • Български език и литература - 14.06.2022 г., начало 09:00 часа
 • Математика - 16.06.2022 г., начало 09:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика)- 17.06.2022 г.
 • Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика)- по график в периода 20-22.06.2022 г.

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на 

X клас

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

График на дейностите за организация, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване в Х клас през учебната 2021-2022 година

Дейност

Срок

Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО

до 04.02.2022 г.

Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО

до 07.02.2022 г.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и за дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

02.02.-18.02.2022 г.

Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларации им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО

до 24.02.2022 г.

Въвеждане на информация за сградите, залите, броя на местата в залите

До 24.02.2022 г.

Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и разпределението им по учебни предмети и нива на чужд език за провеждане на НВО

до 04.03.2022 г.

Контролно сверяване на разпределението по учебни предмети и нива за чужд език по сгради, зали и брой места за провеждане на НВО

до 11.03.2022 г.

Въвеждане на информация за центрове, в които ще се осъществяване оценяването във всяка област

до 08.04.2022 г.

Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит

до 01.06.2022 г.

Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит

----------

Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи

до 03.06.2022 г.

Определяне на квесторите, на учители консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст

до 06.06.2022 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

до 10.06.2022 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО

17.06.-26.06.2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2022 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - Х клас, 2020/2021 г.

В периода 15-19.02.2021 г. учениците от 10 клас подават заявления за явяване на изпит по чужд език и за оценяване на дигиталните способности - в стая 304.
 

ИНСТРУКТАЖ за ученика за НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) в края на Х клас

ИНСТРУКТАЖ за ученика за НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020/2021

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020/2021 г.
 
Сесия май-юни:
 
Български език и литература             19 май 2021 г., начало 08:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит      21 май 2021 г., начало 08:00 ч.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика - в периода 26 май - 31 май 2021 г.

Сесия август-септември:
 
Български език и литература            26 август 2021 г., начало 08:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит      27 август 2021 г., начало 08:00 ч.
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика - в периода 30 август - 02 септември 2021 г.
 
За повече информация за ДЗИhttp://zamatura.eu/
 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Дейност

Сесия май-юни

Сесия август-септември

Срок

Срок

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявление в софтуерен продукт и издаване на служебна бележка

01.03.2021 г. – 19.03.2021 г.

01.07.2021 г. – 16.07.2021 г.

 Допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2021 г.

до 19.08.2021 г.

Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 18.05.2021 г.

до 23.08.2021 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2021 г.

23.08.2021 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 07.06.2021 г.

до 08.09.2021 г.

Връчване на дипломите за завършено средно образование

до 22.06.2021 г.

до 14.09.2021 г.

   
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ за сесия август-септември 2019/2020г.

Срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия август-септември е до 20.07.2020 г. включително.

Заявления се приемат електронно по служебна поща на училището, както и на място в сградата, където ще ви бъде предоставена бланка.

При електронно подаване на заявление и невъзможност зрелостниците да го разпечатат следва собственоръчно да препишат текста (дословно) на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електроннапоща на училището.

БЛАНКА - ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до ДЗИ за сесия август-септември на учебната 2019/2020 г.

 

Подаване на заявления за държавни квалификационни изпити (ДКИ) сесия август-септември 2020 г.

Срокът за подаване на заявление за допускане до държавни квалификационни изпити за сесия август-септември на учебната 2019/2020 г. е до 15.07.2020 г.  включително.

Заявления се приемат електронно по служебна поща на училището, както и на място в сградата, където ще ви бъде предоставена бланка.

При електронно подаване на заявление и невъзможност зрелостниците да го разпечатат следва собственоръчно да препишат текста (дословно) на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището:

 

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

На 01.04.2022 г. /петък/ от 9:00 часа ще се проведе национален кръг на олимпиадата по немски език за класираните ученици от област Велико Търново в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново, ул."Мармарлийска" 26, определена за училище-домакин на областен и на национален кръг на олимпиадата със заповед № РД06-41/26.01.2022 г. на началника на РУО-В.Търново.

Допуснатите ученици се явяват в училище /ул."Мармарлийска" № 26/  в 08.30 ч. с документ за самоличност.

Ръководството и екипът на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново пожелават на всички участници успешно представяне  на националения кръг!

Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по немски език през учебната 2021-2022 година работите на учениците са анонимни.

Резултатите от националния кръг на олимпиадата ще бъдат оповестени на официалната страница на МОН.

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език за учебната 2021/2022 година

 ...........................................................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

На 06.02.2022 г. /неделя/ в Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново ще се проведе областен кръг на олимпиадата по немски език.

Допуснатите ученици се явяват в училище /ул."Мармарлийска" № 26/  в 13.15 ч. с документ за самоличност и лични предпазни средства - маска.

Олимпиадата ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Ръководството и екипът на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново пожелават на всички участници успешно представяне и класиране на национален кръг!

Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по немски език през учебната 2021-2022 година работите на учениците са анонимни.

Резултатите от областния кръг на олимпиадата ще бъдат оповестени на официалната страница на ПГМД, гр. Велико Търново http://pgmdvt.com/ след арбитриране на работите от националната комисия.

В срок от три работни дни след публикуването учениците могат да се запознаят с оценените си работи в училището-домакин - ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново.

Протоколът за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг се оповестява на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

Може да се запознаете с регламентите за участие в олимпиади, състезания и Национални състезания по професии ЗА 2020/2021: Олимпиади и национални състезания състезания (mon.bg)    

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА" 2021/2022 г.

Регламент "Млади таланти в модата" 2021/2022

"НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФРИЗЬОР И ГРИМЬОР"

Регламент "Най-добър млад фризьор и гримьор" 2021/2022

 

 

2020/2021 учебна година

към 18.01.2021 г.

VIII клас:

специалност "Моден дизайн", дуална форма на обучение /чрез работа/ - 16

IХ клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 4

специалност "Организация и технология на козметичните услуги", дневна форма на обучение - 5

Х клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 3

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 0

ХI клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 3

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 6

ХII клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 5

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 4

 

към 14.09.2020 г.

VIII клас:

специалност "Моден дизайн", дуална форма на обучение /чрез работа/ - 3

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 13

IХ клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение -

специалност "Организация и технология на козметичните услуги", дневна форма на обучение -

Х клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение - 0

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение - 0

ХI клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение -

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение -

ХII клас:

специалност "Моден дизайн", дневна форма на обучение -

специалност "Организация и технология на фризьорските услуги", дневна форма на обучение -

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню