Стипендии

ПРАВИЛА за отпускане на стипендии за учебната 2021/2022 година

Съобщение относно: Подаване на документи за кандидатстване за стипендии от учениците след завършено основно образование – първи срок на учебната 2021/2022г.

Учениците, могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си на класния ръководител, в срок до 15.10.2021 г.

Учениците нямат право на стипендия, когато:

  - Повтарят учебната година, независимо от тяхното социално положение, с изключение на повтарящи поради болест;

  - Имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет по чл. 206, ал. 3 от ЗПУO, за срока на санкцията.

Условия за отпускане на стипендии за първи срок на учебната 2021/2022 година

1. За постигнати образователни резултати за периода от 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г. на ученици  с успех от 5.50 до 6.00 за учебната  2020/2021 г.

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище за периода от 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г. на ученици с успех от 4.50 до 5.49 за  учебната 2020/2021 г. , 

- Месечният доход на член от семейството трябва да е под средната стойност на минималната работна заплата за предходните шест месеца  /до 650,00 лв. за периода от м. април 2021 до м. септември 2021г./.

- Брутния месечен доход на член от семейството се разделя на минималната работна заплата.

3. За ученици без родители или с един родител, получават стипендии за периода 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г.

4. За подпомагане на ученици с трайни увреждания, получават стипендии за периода от 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г.

5. За  периода от 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г. на  ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

5. За ученици от първи гимназиален етап, записани във форма на обучение „обучение чрез работа“ /дуална система на обучение/. Същите ученици имат право и на ½ стипендия за отличен успех.

  Минимален успех за кандидатстване не по-нисък от 4.00 за  учебната 2020/2021 г.

   - учениците да не са допуснали над 5 отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ /PDF/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - 1 екземпляр

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - 1 екземпляр /WORD/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2 екземпляра на лист

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2 екземпляра на лист /WORD/

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ - декларации за здравно осигуряване 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ - декларации за здравно осигуряване /WORD/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню