Повишаването на квалификацията е процес на непрекъсната подготовка за усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти в съответствие с професионалния им профил, който подпомага пълноценната им професионална реализация и кариерно развитие.Повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист с цел:

 • актуализиране и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие между потребностите на системата на предучилищното и училищно образование, образователната практика и равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на възложената работа;
 • реализирането на политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране;
 • изпълнение на дадените в резултат на атестирането препоръки и насоки за професионално усъвършенстване;
 • удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие;
 • мотивиране и задържане на квалифицираните специалисти в системата на предучилищното и училищно образование;
 • създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява, чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;
 • повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист.
 №    тема вид  провеждащ  дата
1  Киберсигурност за децата на България  Презантация  Н.Колева  08.06.2022
2  Нови технологии във фризьорството  Бинарен   урок  Е.Бакова,   Ем.Лазарова 15.06.2022
3

 Използване на иновативни методи за развиване на творческото   мислене,   таланта, емоционалната интелигентност на  учениците.

 беседа  Р.Даскалова 21.06.2022
4  Моето училище  Бинарен   урок

 Г.Самуилова

 Ив.Недева

28.06.2022
5  „Психо-емоционалното претоварване в учителската професия“.  беседа  М.Иванова 28.06.2022
6  „Работа с деца с множество психо-социални потребности“, обучение СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ПЕЛАГО" 31.08 - 01.09.2022 г.
7 „Обучение за работа с ГИС в среда на ArcGIS Online“ обучение „ЕСРИ-България“ ООД 31.10-01.11.2022 г.

 

 

 

На 28.02.1949 г. в гр.Велико Търново в сградата на фабрика „Филтис” е открито фабрично заводско училище по свилоточене с директор Димитър Димитров
През учебната 1953/1954 г. е разкрита специалност „Памукотъкачество”. Училището е преместено в предоставената от ДИП „Васил Мавриков” сграда на ул.”Ксилифорска” 45.
Промените в специалностите е динамична, според търсенията на пазара на труда:
 • 1955/1956 г. - разкрит профил „Памукопредачество”
 • 1959/1960 г. - разкрита специалност „Горно дамско облекло”, а специалност „Свилоточене” е закрита
 • 1961/1962 г. - разкрита специалност „Обществено хранене”
 • 1962/1963 г. - разкрита специалност „Мъжко облекло”
 • 1963/1964 г. - разкрита вечерна паралелка „Техникум тъкачество”. Специалност „Обществено хранене” е обособена като самостоятелно училище
 • 1967/1968 г. - разкрита специалност за момчета „Ремонт и поддръжка на текстилни машини”
 • 1971 г. - закрита специалност „Облекло”. Обособено е отделно училище - Професионално-техническо училище по комунално-битови услуги с „Дамско облекло”, „Мъжко облекло” и „Бръснаро-фризьорство” на ул."Индже" с директор Иван Бошев
 • 1974 г. - училището става Средно професионално-техническо училище /СПТУ/ по комунално-битови услуги "Христо Козлев"
 • 1977 г. - преместено е в сградата на Езикова гимназия.
 • 1971-1983 г.- съществува и Средно професионално-техническо училище по текстил "Вела Благоева" с две специалностти „Памучно предачество” и „Памучно тъкачество”
 • 1983 г. - СПТУ по текстил "Вела Благоева" и СПТУ по КБУ "Христо Козлев" са обединени под името СПТУ по текстил и битови услуги "Христо Козлев" с директор инж.Евтим Евтимов
 • 1990/1991 г. - разкрити са специалности „Техника и технология на облеклото” и „Технология на текстила и поддържане на тъкачната техника”
 • 1993 г. - за директор е назначена Мария Василева
 • 1993/1994г. - разкрити са специалности "Моделиране и конструиране на облекло" и "Бръснаро- фризьорство"
 • 1994 г. - училището е обявено за Техникум по текстил и битови услуги
 • 1994/1995 г. - разкрита специалност "Машини и съоръжения в леката промишленост"
 • 1995 г. - за директор е назначена инж.Емилка Андронова
 • 2005 г. - Техникум по текстил и битови услуги се преименува в Професионална гимназия по моден дизайн
 • 2007/2008г. - за директор е назначена Лалита Трифонова, Помощник-директор по учебната дейност е старши учител Георги Гърев 
 • За периода от 01.04.1949 г. до края на 1998 г. в училището са завършили 8210 души.
 • На 27 април 2009 г., Световния ден на дизайна-Професионална гимназия по моден дизайн отпразнува 60-годишен юбилей
 • От септември, 2011 г. гимназията се намира в сградата на ул."Мармарлийска" 26.
 • 2015/2016 г. - за директор на ПГМД с конкурс е назначена Боряна Мочева. Заместник-директор по учебната дейност е старши учител Георги Гърев 
 • 2015/2016 г. - През 2016 г. е обособен нов учебен салон за специалност „Козметика“. 
 • 2017/2018 г. - реализиран е Държавен план-прием както следва: след VII клас - 0,5 паралелка по професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" и 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" (5 години на обучение и придобиване на трета степен на професионална квалификация) с класен ръководител г-жа Наталия Карапенчева. 

  - след VIII клас - 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Фризьорство" и 0,5 паралелка по професия "Козметик", специалност "Козметика" (4 години на обучение и придобиване на втора степен на професионална квалификация) с класен ръководител г-жа Веселка Николова.                                      - Обособен е нов учебен салон по професията „Фризьор“; закрита е задочна форма на обучение в специалностите „Помощник-възпитател в отгл.еждането и възпитанието на деца“ и „Конструиране, .моделиране и технология на облекло от текстил“

 • На 27 април 2019 г., Световния ден на дизайна-Професионална гимназия по моден дизайн отпразнува 70-годишен юбилей
 • 2018/2019 г. - реализиран е Държавен план-прием както следва: 0,5 паралелка по професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" и 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" с класен ръководител инж. Марияна Иванова. - обособен кабинет за специалност „Моден дизайн“
 • 2019/2020 г. - реализиран е Държавен план-прием както следва: 0,5 паралелка по професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" и 0,5 паралелка по професия "Козметик", специалност "Организация и технология на козметичните услуги" с класен ръководител г-жа Ивелина Недева. 
 • През учебната 2020/2021 г.  по искане и с подкрепата на бизнеса /Модна къща "Петров" с управител г-н Валентин Петров/ е открита нова форма на обучение: обучение чрез работа /дуална система на обучение/ - 1 паралелка, специалност "Моден дизайн", професия "Дизайнер" - трета степен на професионална квалификация. На втория етаж е обособена шивашка работилница за часовете по учебна практика за специалност "Моден дизайн".
 • 2020/2021 г. - Микаела-Хюлия Бакалова, XI клас, специалност "Моден дизайн" зае трето място в категория "Сръчни ръце" на Национално състезание по професии "Млади таланти в модата", проведен в гр.Попово. Училищният отбор в състав: ръководител - инж.Марияна Иванова, Александра Башинова, Х кл. - категория "Модно ревю", Виолета Ганчева, XI кл. - категория "Модна скица" и Микаела-Хюлия Бакалова категория "Сръчни ръце" получиха специална награда на БАТОК - двудневно безплатно посещение във водеща фирма за облекло в гр.Русе.
 • 2021/2022 г. реализиран е Държавен план-прием както следва: 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" и 0,5 паралелка по професия "Козметик", специалност "Организация и технология на козметичните услуги" с класен ръководител г-н Екрам Мюмюнов;
 • Микаела-Хюлия Бакалова, XII клас, печели първо място в категория "Модна скица" в Националното състезание по професии "Млади таланти в модата 2022" в гр. Гоце Делчев. Училищният отбор в състав: ръководител - Цветелина Тутовска-Милчева, Йоана Иванова, Х кл. - категория "Модно ревю", Микаела-Хюлия Бакалова, XII клас - категория "Модна скица" и Габриела Страхилова, XII клас - категория "Сръчни ръце" получиха специална награда на БАТОК - двудневно безплатно посещение във фирма "Виомода" ЕООД в гр.Пловдив.
 • На 11.05.2022 г. бе открита изложба с творби на ученици под надслов "Професиите в моите ръце" на таблата пред Факултет по изобразителни изкуства.
 • Цветелина Тутовска-Милчева, учител по учебна практика по професионална подготовка бе наградена с грамота от РУО-Велико Търново за принос в проесионалното образование и заето призово първо място на Микаела-Хюлия Бакалова в категория "Модна скица" в Националното състезание по професии "Млади таланти в модата 2022" в гр. Гоце Делчев.
 • 2022/2023 г. реализиран е Държавен план-прием както следва: 0,5 паралелка по професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" и 0,5 паралелка по професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" с класен ръководител г-жа Цветелина Тутовска-Милчева; 
 • учители-лектори: Дарина Илиева - химия и опазване на околната среда; Калинка Георгиева - философия;
 • Екрам Мюмюнов - е номиниран от АМАЛИПЕ за "Образователен медиатор" на годината и награден на официална церемония  в МОН от министъра на образованието и науката проф.д-р Сашо Пенов
 • Денис Миланов, XII клас, печели трето място в категория "Вечерна дамска прическа" в Националното състезание по професии "Най-добър млад фризьор и гримьр", провело се на 5-6-7.04.2023 г. в гр.Благоевград. Училищният отбор е в състав: ръководител: г-жа Емилия Лазарова, учител по професионална подготовка-практическо обучение, Денис Миланов, XII клас - фризьор, Атанаска Панайотова - XI клас - гримьор, Ивилина Колева - VIII клас - модел.
 • Осъществени са две мобилности на ученици и учители до гр.Будапеща, Унгария по проект „За успешен професионален старт в Европа“ КА122-VET short-term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training, финансиран по програма Еразъм +.
 • 2023/2024 г. реализиран е Държавен план-прием както следва: 0,5 паралелка дуална система на обучение по професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн" и 0,5 паралелка по професия "Козметик", специалност "Организация и технология на козметичните услуги" с класен ръководител г-жа Елка Бакова.
 • 23 до 27 октомври 2023 г. се проведе „Европейската седмица на професионалните умения" 
 • На 26.02.2024 г. отборите по бадминтон знаеха призивите второ и трето място в общинските ученически игри. 
 • Г-жа Боряна Мочева е директор до 29.02.2024 г.
 • Г-н Мариан Георгиев от 01.03.2024 г. е назначен на длъжността временно-изпълняващ директор.

 

  
          Изложба в театър "Сълза и смях" - гр.София          Ученици от гимназията под ръководството на г-жа Цветелина Тутовска-Милчева изработиха декоративна украса - пано - рисувано стъкло и изрисуваха елементи от шевици върху ленени торбички. "EU COOLтура"* е проект, създаден от Българско училище за политика, реализиран с подкрепата на ЕС и реализиран благодарение на учениците от Професионална гимназия по дизайн в София, Професионалната гимназия по моден дизайн във Велико Търново и най-голямото училище в България – 18–то СОУ "Уилям Гладстоун".           Целта на проекта е всички млади хора да разберат какво прави ЕС за младежите в Европа и как всъщност европейските политики за младите са в името на тяхното по-добро образователно и професионално бъдеще.                               
 

  През учебната 2021/2022 година в ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново в осми клас са приети ученици в дневна форма на обучение по професиите "ФРИЗЬОР" и "КОЗМЕТИК" и специалности съответно "Организация и техология на фризьорските услуги" и "Организация и технология на козметичните услуги".

В девети клас се обучават ученици по професия "ДИЗАЙНЕР",

специалност "МОДЕН ДИЗАЙН" в дуална система на обучение / обучение чрез работа.

 


 

 


2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 "Заедно за здраве, учение и спорт в Албена" - Участие на ученици от ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново в Национална програма "Отново заедно" с ръководители г-н Екрам Мюмюнов, учител по физическо възпитание и спорт и г-жа Камелия Джанабетска, учител по история и география.

Poster Project po NP Otnovo Zaedno KD 2

10-11-12 май 2021 г. Трето място спечели Микаела-Хюлия Бакалова, ученичка от XI а клас, специалност "Моден дизайн" в категория "Сръчни ръце" на Национално състезание по професии "Млади таланти в модата", проведено в гр.Попово.

Специална награда от БАТОК

11.02.2021 г. Призовото ВТОРО МЯСТО и МЕДАЛ в категория "Живопис и графика" в трета възрастова група в Националната изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“, гр. Сунгурларе 2021г. спечели със своя акварел МИКАЕЛА ХЮЛИЯ-БАКАЛОВА, ученичка от XI а клас, специалност "Моден дизайн" в  Освен мечтата й да стане известен моден дизайнер, Микаела-Хюлия проявява силен интерес и към изкуствата и занаятите. Хобито й да колекционира различни чанти е едно от нещата, които я мотивират да избере професията "Дизайнер". Но не само това я впечатлява. Решена е да изучи тънкостите на различни занаяти: афинитет има към текстила - с лекота рисува на коприна; опитва сухото иглонабиване и мокрото плъстене на вълна, не се страхува и от шевната машина, както и да демонстрира готово изделие на модния подиум.
148461801 2795537550694274 2440513059002081138 n
 

  29.01.2021 г. - Преподавателите инж.Марияна Иванова и Цветелина Милчева-Тутовска, заедно с ученици от VIII и XI клас, специалност "Моден дизайн", присъстваха на онлайн събитие "Моден дизайн, образование и кариери в модата", организирано от ВСУ "Черноризец Храбър". Представени бяха актуалните модни тенденции и цветови гами. Акцентира се на темата за важността от образованието за професионалната реализация на младите дизайнери. На срещата присъстваха преподаватели от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", директори и заместник-директори, учители и ученици от професионални гимназии по облекло.

29012021 среща с Капка Манасиева 1

29012021 среща с Капка Манасиева 4

 

 
 

 
2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА
     
26.02.2020г.          ВТОРО МЯСТО на Общински кръг на ученически игри по бадминтон - МОМИЧЕТА VIII-X клас! ЧЕСТИТА ПОБЕДА за отбора на Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново с ръководител г-жа Гергана Александрова. 87400689 2510225272558838 1854503106738388992 n
 20.12.2019 г.  на Игнажден...
  Коледнното тържество на ПГМД в навечерието на празника на  надеждата, добротата и любовта между хората.
  В коледното вълшебство със своите музикални изпълнения ни потопиха ученичките Айше Станева и Юсние Илиева с песента „Коледа“ и София Третякова със своята авторска песен „Несбъднати мечти“, изпълнена за първи път пред публика.
  С пожеланието през 2020 година да сме още по-любознателни и знаещи се проведе викторина с подаръци.
  Специален танц изпълни ученичката Николина Георгиева от 12 клас, а Виолета Ганчева и Галина Димитрова от 11 клас изиграха скеча на продавач и клиент в магазин.
Надежда Досева и Мелиса Караисинова от 11 клас проведоха празнична томбола.
Празничен поздрав към всички отправи директорът г-жа Боряна Мочева. Тя раздаде награди на отличили се ученици, грамоти на участници в конкурса „Най-добра коледна рисунка“ и отчете новите придобивки за гимназията в резултат от проекта „Единни в многообразието“, финансиран от ЦОИДУЕМ при МОН.
В изложбата- конкурс на тема „Моите кулинарни умения” най-много аплодисменти събраха коледните сладки, изработени от децата от Центъра за настаняване от семеен тип I.
Заместник-директорът на гимназията г-н Гърев обяви закупуването на тенис на маса за подготовката на всички в часовете по физкултура и спорт.
Подаръци край коледната елха получиха и учениците, и учителите, допринасящи за развитието на гимназията.
 80522128 2452367585011274 2323127877463179264 n
 13.12.2019 г.  Седмицата завърши с ЧЕТЕНЕ НА ЛЮБИМИ СТИХОТВОРЕНИЯ от ученици от VIIIа клас   79302360 3222541394487964 3525115870143578112 n
 11.12.2019 г.

ДЕЦА четат на ДЕЦА!


Ученици от ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново днес почетоха на новите си приятели от ДГ „Слънце”.

Лидия Накова - VIII а клас, професия "Козметик", специалност "Организация и технология на козметичните услуги"

Денис Яланджиев - IX а клас, професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризорските услуги"

Виолета Ганчева - X а клас, професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн"

София Третякова - X а клас, професия "Дизайнер", специалност "Моден дизайн"

Цветелина Кръстева - XII а клас, професия "Козметик", специалност "Козметика"
78997722 2444058449175521 106247457859436544 n79272626 2444057889175577 6678574175621218304 n
 9 - 13.12.2019 г.  Ученици от Х а клас откриха инициативата с четенето на произведението на Яворов „Арменци”.  
 04.12.2019 г.  

Директорът на Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново, Боряна Мочева, присъства на провелата се на 03.12.2019 г. в Регионално управление на образованието среща между директори и работодатели във връзка с предстоящия държавен план-прием на ученици за учебната 2020-2021 година.

https://regnews.net/news/15754788315554/modernite-spetsialnosti-sa-badeshteto-no-veliko-tarnovo-se-nuzhdae-ot-stroiteli-i-rabotnitsi-v-hranitelno-vkusovata-promishlenost?fbclid=IwAR17xQ3OUjYLLEA-z6CgG7JNNUMLNZHO_6EoC8lNIQP8Y6s1NU4AJ-m7Pjs#.Xefn-gHESfE.facebook
 vodeshta 900
 04.12.2019 г. Приятна среща на учениците от специалност „Моден дизайн” с г-н Валентин Петров, управител на едно от водещите в областта на модната индустрия предприятие в гр.В.Търново.
На срещата присъстваха и г-н Георги Гърев, заместник-директор по учебната дейност, г-жа Лилия Петрова и г-жа Галя Николова - старши учители по професионална подготовка.
 78988093 2438843796363653 1276546657843937280 n
 02.12.2019 г.  "...Във връзка с 1-ви Декември, (Международен ден за борба срещу ХИВ/СПИН), както всяка година, така и днес от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ бе организирана кампания, заедно с другите търновски организации - РЗИ, Младежки дом и Градски ученически парламент. Кампанията се проведе днес на площад „Майка България“. Раздаваха се балони, презервативи и тъй като времето беше благоприятно от РЗИ правеха профилактични изследвания.
Разбрах, че за разлика от другите години има и нещо ново - хоро под наслов "На хорото се хвани, СПИН така не се лови".
Виолета Ганчева, ученичка от Х а клас, специалност "Моден дизайн"и представител на ученически съвет на ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново
 77250124 1408416742651414 7256755285664989184 n
 28.11.2019 г.  

   Ученици от IXa, Ха и ХIIа класове под ръководството на г-жа Елка Бакова – старши учител по професионална подготовка, г-жа Марияна Иванова – старши учител по професионална подготовка и г-жа Иваничка Джилянова – учител по български език и литература, взеха участие в комплексно занятие към Военното окръжие. То се състоеше в осигуряване на подготовка на гражданите за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбрана на страната, действия за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и задачите на Въоръжените сили.
     На различни щандове бяха представени различните видове войски в Република България – военно въздушна, гвардейска, сухопътна, морска, сили за специални операции и др. Представени бяха демонстрации на военен блок с хореография, бойни игри, чупене на запалени керемиди и блокове върху войници, спасяване на заложници.
      Благодарим на Военното окръжие за атрактивните и зрелищни демонстрации!

     На снимката: Денис Яланджиев, IX а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" и      Габриела Страхилова, X а клас, специалност "Моден дизайн"
 78495732 2431898653724834 6933674677290139648 n
 20.11.2019 г.  Виолета Ганчева, председател на ученическия съвет на Х а клас и представител на Училищния ученически съвет при Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново получи сертификат за участие в обучение по време на Национална среща на представители на Ученически парламенти - Лидерска академия „Училище по толерантност“ в с.Арбанаси.
Програмата за срещата включи теми, с които да се подобри самочувствието на учениците, да се повиши тяхното активно участие в училищният живот, да се научат как да организират кампании и теми за продължаващо образование.
Седмата национална среща на представители на Ученически парламенти в периода от 17 до 20 ноември 2019 г. в Парк Хотел "Арбанаси”, с.Арбанаси, Велико Търново с координатори Нели Николова, Силвия Станчева и Жанна Василева бе организирана от Център "Амалипе", по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“.
Всички снимки и постове на младите лидери ще може да намерите във Facebook чрез хаштаг #Lideri2k19.
 70556184 2423880841193282 2487615920785063936 n
 19.11.2019 г.  Под ръководството на г-жа Ивелина Недева-учител по професионална подготовка и предприемачество, учениците от XI а клас Надежда Досева, Мелиса Караисинова, Галина Димитрова, Адела Димитрова, Айгюн Мехмедов и Денис Фейзула взеха участие в иновационен лагер в рамките на Световната седмица на предприемачеството, която тази година се провежда от 18 до 24 ноември, иницииран от Джуниър Ачийвмънт България и ПГТ „Д-р П.Берон”, гр.В.Търново.
Основна информация за събитието: Тема: "Младежкото предприемачество във Велико Търново за устойчиво развитие"
Начален час: 13 часа
Начален час на презентациите: 15.30
Място: ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, кабинет по сомелиерство.
 75513402 2424064587841574 976109903032614912 n
  19.11.2019 г.  С г-н Деян Колев, изпълнителен директор на Център „Амалипе”... Виолета Ганчева, председател на ученическия съвет на Х а клас и представител на Училищния ученически съвет при Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново се включи в Ден ТРЕТИ от Национална среща на представители на Ученически парламенти - Лидерска академия „Училище по толерантност“ в с.Арбанаси  амалипе 2019
  18.11.2019 г.  Виолета Ганчева, председател на ученическия съвет на Х а клас и представител на Училищния ученически съвет при Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново се включи в Ден ВТОРИ от Национална среща на представители на Ученически парламенти - Лидерска академия „Училище по толерантност“ в с.Арбанаси.  75534798 2422552621326104 6850379120933601280 n
  17.11.2019 г.  Във връзка с 16.10.2019 г. - Световен Ден на толерантността, Виолета Ганчева, председател на ученическия съвет на Х а клас и представител на Училищния ученически съвет при Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново се включи в Ден ПЪРВИ от Национална среща на представители на Ученически парламенти - Лидерска академия „Училище по толерантност“ в с.Арбанаси.
Програмата за срещата ще включва теми, с които да се подобри самочувствието на учениците, да се повиши тяхното активно участие в училищният живот, да се научат как да организират кампании и теми за продължаващо образование.
Седмата национална среща на представители на Ученически парламенти в периода от 17 до 20 ноември 2019 г. в Парк Хотел "Арбанаси”, с.Арбанаси, Велико Търново с координатори Нели Николова, Силвия Станчева и Жанна Василева се организира от Център "Амалипе", по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“.
Всички снимки и постове на младите лидери ще може да намерите във Facebook чрез хаштаг #Lideri2k19.
 75636114 561500471344687 1716816101725175808 n
   08.11.2019 г.  Членове на групата по „Гражданско образование“ под ръководството на г-жа Камелия Джанабетска взеха участие в „Деня на отворените врати“ в Административен съд – Велико Търново. Заедно с ученици от Американския колеж във Велико Търново разгледахме обновената сграда на съда на ул. „Иван Вазов“ № 1 в Стария град, която е паметник на културата от ансамблово значение. Впечатли ни интериора, отличните условия за провеждане дейността на съда и перфектната организация на събитието. Всички посетители получиха Конституцията на Република България и информационно-образователни материали за правата на човека. В съдебната зала Виолета Ганчева от X а клас, Айгюн Мехмедов и Надежда Досева от XI а клас усетиха тръпката на съдийското място, вдъхващо респект и уважение.  административен съд 08112019
  07.11.2019 г.  

Уъркшоп по рисувана коприна, плъстене и иглонабиване представиха ученици от VIII, IX, X, XI клас. На събититието присъстваха г-жа Фани Тодорова, гл.експерт в МОН; г-жа Бонка Долчинкова, ст.експерт в РУО-Велико Търново, г-жа Дарина Станчева, ст.експерт в РУО-Хасково; директори, заместник-директори и учители от професионални гимназии от Национална асоциация на училищата по мода в България.

 74209782 2412638082317558 5817614201220235264 n
  07.11.2019 г.  Днес, г-н Валентин Петров, управител на фирма за облекло "Петров ООД", гр.В.Търново, посрещна г-жа Фани Тодорова, главен експерт в МОН, г-жа Дарина Станчева, ст.експерт в РУО-Хасково, директори, заместник-директори и учители от професионални гимназии в направления „Лека промишленост” и „Моден дизайн”. Представен бе производствения процес в предприятието за облекло.  76906865 2412584928989540 2503591841916518400 n
  06.11.2019 г.  

гр.Велико Търново - Среща на Национална асоциация на училищата по мода в България.
Акценти:

- Представяне на работодатели от региона и на членовете на НАУМ. Дискусия - предизвикателствата пред професионалното образование и инициативи за сътрудничество;
- Професионалното образование в направления 542 и 815. Предизвикателства и тенденцииФани Тодорова, главен експерт в МОН;
- Представяне на регламент на междуучилищен конкурс „Модел на месеца“ между ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново, ПГО „Недка Иван Лазарова“, гр.Русе и ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“, гр.Разград - Боряна Мочева
- Национални изпитни програми – промени в организацията на изпитите и представяне на проекти

На работната среща присъстваха г-жа Боряна Мочева - директор, г-н Георги Гърев - заместник-директор по учебната дейност, г-жа Лилия Петрова - старши учител по професионална подготовка, г-жа Валентина Дечева - председател на Регионална занаятчийска камара, представител на бизнеса и член на Обществения съвет на ПГМД.
 74955400 2411826672398699 9196448995705094144 n
   31.10.2019 г.  

В периода 28-31.10.2019 година в ПГ по моден дизайн се проведе  Седмица на професиите.

В конкурс на тема: "Изработка на сценичен грим" се включиха ученици от специалности "Организация и технология на козметичните услуги", "Козметика", "Организация и технология на фризьорските услуги" и "Фризьорство".
 сценичен грим 2019
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

МАРИАН ГЕОРГИЕВ

Длъжност: Директор на Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново - от 01.03.2024 г.

 

БОРЯНА МОЧЕВА

Длъжност: Директор на Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново - до 29.02.2024 г.

Образование: ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Специалност: "Педагогика на изобразителното изкуство"

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Квалификация: IV професионално - квалификационна степен

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЪРЕВ

Длъжност: Заместник-директор по учебната дейност

Образование: ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Специалност: Физическо възпитание, Физическо възпитание в помощни училища

ГАЛЯ НИКОЛОВА - старши учител по професионална подготовка, теоретично обучение в ПН "Дизайн", ПН "Фризьорски и козметични услуги"

ЕКРАМ МЮМЮНОВ - учител по физическо възпитание и спорт

ЕЛКА БАКОВА - старши учител по професионална подготовка, теоретично обучение в ПН "Фризьорски и козметични услуги"

ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА - стариши учител по професионална подготовка, практическо обучение ПН "Фризьорски услуги"

ИВАНИЧКА ДЖИЛЯНОВА - учител по български език и литература

ИВЕЛИНА НЕДЕВА - учител по професионална подготовка, теоретично обучение, ПН "Фризьорски и козметични услуги"

КАМЕЛИЯ ДЖАНАБЕТСКА - учител по общообразователна подготовка, История и цивилизации, География и икономика / до м.октомври 2023 г. /

НИКОЛИНКА КОЛЕВА -  учител по общообразователна подготовка, матаматика, информационни технологии, география и икономика

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА - старши учител по професионална подготовка, практическо обучение в ПН "Козметични услуги"

инж.МАРИЯНА ИВАНОВА - старши учител по професионална подготовка, практическо обучение в ПН "Дизайн" и ПН"Козметични услуги"

РОСИЦА ДАСКАЛОВА - старши учител по чужд език-английски, чужд език по професията

ЦВЕТЕЛИНА ТУТОВСКА-МИЛЧЕВА -  учител-методик в ПН "Дизайн"

Ивайло Николов - учител-лектор по общообразователна подготовка, философия

ЕКРАМ МЮМЮНОВ - образователен медиатор

 

2021/2022 учебна година

Председател: 

Микаела-Хюлия Бакалова, XII а клас, специалност "Моден дизайн"

Членове:

Никола Данев, VIII а клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

Деница Банева, VIII а клас, специалност "Организация и технология на козметичните услуги"

Камелия Петрова, IX а клас, специалност "Моден дизайн", дуална система на обучение

Илияна Йорданова, IXа клас, специалност "Моден дизайн", дуална система на обучение

Юсние Илиева, Х а клас, специалност "Моден дизайн"

Йоана Иванова, X а клас, специалност "Организация и технология на козметичните услуги"

Денис Миланов, XIа клас, специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

Илияна Илиева, XI а клас, специалност "Моден дизайн"

Габриела Страхилова, XII а клас, специалност "Моден дизайн"

 

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОДЕН ДИЗАЙН, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО :

1.  Александрина Златкова Сидерова -  представител на родители

2.  Анка Ангелова Георгиева -  представител на родители

3.  Антоанета Иванова Атанасова -  представител на родители

4. Кирил Атанасов, управител на "Демотекс" ООД -  представител на работодатели, председател

5. Лидия Прокопова, старши експерт от РУО-Велико Търново, представител на финансиращия орган

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ С ПОРЕДНОСТ НА ЗАМЕСТВАНЕ:

1.  Николинка Цанкова Господинова -  представител на родители

2.  Анна Борисова Тинчева -  представител на родители

3.  Мая Ташева Ташева -  представител на родители

4. Пенка Радославова Цветанова, управител на "Василена 00" ЕООД -  представител на работодатели

5. Росица Данкова, юрисконсулт в РУО-Велико Търново, представител на финансиращия орган

 

 


Протокол № 1/13.11.2023 г. от заседание на Обществен съвет

Покана - 15.01.2024 г.

Покана - 13.11.2023 г.

Заповед определяне поименен състав на обществен съвет

Заповед за определяне числен състав на обществен съвет

 

Изх.№ 127/03.11.2023 г.

ПОКАНА

ДО   

РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ПГ ПО МОДЕН ДИЗАЙН

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            Уведомяваме Ви, че на 08.11.2023 г. /сряда/ от 17:30 ч. в  стая 306 в ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново ще се проведе събрание на родителите, излъчени на първи етап на срещи с всяка паралелка във връзка с учредяването на нов състав на обществен съвет към училището.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1.    Запознаване на родителите с решението на Директора на гимназията за броя на

членовете и броя на резервните членове на обществения съвет към училището.

2.    Запознаване на родителите с организацията по водене на протокола на

събранието и протичането на избора, съгласно заповед на Директора.

3.    Избор на родители за членове и резервни членове на обществения съвет.

4.    Определяне чрез жребий на поредността на заместване от резервните членове

при получен равен брой гласове при избора им.

На сайта на училището в секция „Обществен съвет“ е оповестена информация за правомощията на обществения съвет.

С уважение,

Боряна Мочева,

директор на ПГ по моден дизайн,

гр.Велико Търново

 

 

СЪСТАВ:

Председател: Цанка Мирчева, представител на родители

Секретар: Валентина Дечева, представител на работодатели

Членове:

Лидия Прокопова, старши експерт от РУО-Велико Търново, представител на финансиращия орган

Искра Димиева - представител на родители

Марияна Петкова - представител на родители

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

Росица Данкова, юрисконсулт в РУО-Велико Търново, представител на финансиращия орган

Росица Папазова - представител на работодатели

Ресмие Ахмедова - представител на родители

Миневер Исмаилова - представител на родители

 

Покана за заседание на обществен съвет на 02.05.2023 г.

Покана_заседание_на_Обществен_съвет_на 13.09. 2022 г.

Покана_заседание_на_Обществен_съвет_на_19-07-2022

Покана_заседание_на_Обществен_съвет_на_12-01-2022

Покана_заседание_на_09.11.2021 г.

Покана_обществен_съвет_на_25102021 г.

Покана_за_обществен_съвет_на_14.09.21г.

Покана_обществен_съвет_становище_второ_тримесечие_бюджет_2021 на 16.07.2021 г. 

Покана_заседание на Обществен съвет_2021_на_28-04-2021_г.

 Покана Обществен_съвет_на 28.01. 2021 г.

Правомощия и задължения на обществения съвет

 

2023/2024

Годишен план на дейността 2023-2024

Правилник за дейността на ПГМД 2023-2024

Стратегия за развитие на институцията 2023 - 2028

План за действие и финансиране към Стратегията на ПГМД за учебната 2023-2024 година

Eтичен кодекс на училищната общност 2023-2024

Правилник за вътрешния трудов ред

МЕХАНИЗЪМ за идентифициране на деца в риск за отпадане от училище

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА БЕЗПРИЧИННИТЕ ОТСЪСТВИЯ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ за учебната 2023/2024 година

300131 Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

ПЛАН ЗА РАБОТА ПО МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

АЛГОРИТЪМ за прилагане механизма за противодействие на тормоза и насилието

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ в случай на тормоз или насилие 

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на насилие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НАСОКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ по механизма за противодействие на тормоза и насилието

КОГА, КОЙ И КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ В РИСК?

План за безопасност на движението по пътищата 2023-2024

Училищен учебен план_8кл.МД_дуална система на обучение_2023-2024

Училищен учебен план_-_8кл.ОТКУ_2023-2024

Училищен учебен план_9_кл.МД_2023-2024

Училищен учебен план_9кл.ОТФУ_2023-2024

Училищен учебен план_10кл._ОТФУ_2023-2024

Училищен учебен план10кл.ОТКУ_2023-2024

Училищен учебен план_11__МД_дуална система на обучение_2023-2024

Училищен учебен план_12кл._МД_2023-2024

Училищен учебен план_12_кл.ОТКУ_2023-2024

 

 

 

2022/2023

Годишен план

Правилник за дейността

Програма за превенция от ранното напускане от училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи

Годишен план за квалификационна дейност 2022-2023

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на ПС в предлаганите форми 2022-2023

Етичен кодекс на училищната общност_2022-2023

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ /УУП/ 2022/2023

УУП_VIII_клас_специалност_Моден дизайн_2022-2023

УУП_VIII_клас_специалност_ОТФУ_2022-2023

УУП_IХ_клас_специалност_ОТФУ_2022-2023

УУП_IХ_клас_специалност_ОТКУ_2022-2023

УУП_Х_клас_специалност_Моден дизайн-дуална система на обучение_2022-2023

УУП_ХI_клас_специалност_Моден дизайн_2022-2023

УУП_XIa_клас_специалност_ОТКУ_2022-2023

УУП_XIIa_клас_специалност_Моден_дизайн 2022-2023

УУП_ХIIa_клас_специалност_ОТФУ 2022-2023

 Годишен отчет по изпълнение на Стратегията за развитие на ПГ по моден дизайн за учебната 2022-2023 година

2021/2022

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ /УУП/ 2021/2022

УУП_VIIIa_клас_специалност_ОТФУ 2021-2022

УУП_VIIIa_клас_специалност_ОТКУ 2021-2022

УУП_IXa_клас_специалност_Моден_дизайн - дуална система на обучение 2021-2022

УУП_Xa_клас_специалност_Моден_дизайн 2021-2022 

УУП_Xa_клас_специалност_ОТКУ 2021-2022

УУП_XIa_клас_специалност_Моден_дизайн 2021-2022

УУП_XIa_клас_специалност_ОТФУ 2021-2022

УУП_XIIa_клас_специалност_Моден_дизайн 2021-2022

УУП_XIIa_клас_специалност_ОТФУ 2021-2022

2020/2021 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2025

ПЛАН КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ПГМД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на ПГМД - 2020/2021

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2020-2021

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ПЛАН за управление на качеството

Училищна програма за НАСТАВНИЧЕСТВО 2020/2021

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Етичен кодекс на училищната общност

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ /УУП/

УУП 8 клас - МОДЕН ДИЗАЙН /дуална система на обучение/

УУП 9 клас - МОДЕН ДИЗАЙН

УУП 9 клас - ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ

УУП 10 клас - МОДЕН ДИЗАЙН

УУП 10 клас - ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ

УУП 11 клас - МОДЕН ДИЗАЙН

УУП 11 клас - ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ

УУП 12 клас - ФРИЗЬОРСТВО

УУП 12 клас - КОЗМЕТИКА

 

 ЗАЯВЛЕНИЯ:

ЗАЯВЛЕНИЕ - освобождаване от ученик - 3 дни от класен ръководител

ЗАЯВЛЕНИЕ - освобождаване на ученик - 7 дни от директор

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА:

ДОГОВОР с фирма за провеждане на производствена практика X клас

ДНЕВНИК производствена практика X клас

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ФИРМА за производствена практика 10 клас

ДОГОВОР с фирма за провеждане на производствена практика XI клас

ДНЕВНИК производствена практика XI клас

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ФИРМА за производствена практика 11 клас

ИНСТРУКТАЖ производствена практика за XI клас

ДОГОВОР с фирма за провеждане на производствена практика XII клас

ДНЕВНИК производствена практика XII клас 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ФИРМА за производствена практика XII клас

АНКЕТА за фирма, в която е проведена производствена практика

 

 

2019/2020

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 2016-2020

План за дейности по направления

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ПГМД за учебната 2019/2020 година

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА БЕЗПРИЧИННИТЕ ОТСЪСТВИЯ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ за учебната 2019/2020 година

Правилник за дейността 2019/2020 година

Стратегия_за_развитие_на_училището__2016-2020_2018

Механизъм_риск_от_отпадане_2018-2019

Документи 2018/2019 

БЮДЖЕТ 2024

Информация_за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2024 година

Писмо до членове на Обществен съвет и педагогически специалисти за провеждане на Общо събрание на 29 април 2024 г.

Покана за провеждане на Общо събрание на 29 април 2024 г.

БЮДЖЕТ 2023

Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2023 г.

Писмо до Обществен съвет и педагогически специалисти за общо събрание на 22.01.2024 г.

Покана за Общо събрание на 22.01.2024 г.

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие 2023

Писмо до обществен съвет и колектив за общо събрание на 27.10.2023 г.

Покана за общо събрание на 27.10.2023 г. 

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2023

Писмо до обществен съвет и колектив на ПГМД

Покана за Общо събрание на 25.07.2023 г. 

Писмо с информация за първо тримесечие на 2023 г.

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2023 г.

Покана_заседание_на Общо събрание_на 28.04.2023 г.

БЮДЖЕТ 2022

Касов_отчет-м.12.2022

Касов_отчет-м.11.2022

Касов_отчет-м.10.2022

Касов_отчет-м.09.2022

Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2022 г.

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2022 изпълнение_бюджет_към_31122022

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2022 година

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на делегирани бюджет за трето тримесечие на 2022 година

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие_2022

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2022 г.

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие_2022

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2022 г.

БЮДЖЕТ 2021

БЮДЖЕТ 2021

Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2021 г.

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2021изпълнение_бюджет_към_31122021

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2021 г.

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2021

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2021

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2021

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2021

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2021

 

  

БЮДЖЕТ 2020

БЮДЖЕТ 2020

ПОКАНА за общо събрание - м.февруари 2020

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2020

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2020

Покана за общо събрание - анализ на приходи, разходи и поети ангажименти за разходи в изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020 г.

Покана за общо събрание - изпълнение на бюджет за четвърто тримесечие на 2020 г.

Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2020 г.

 

 

БЮДЖЕТ 2019

ПОКАНА - първо тримесечие на 2019 година

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2019

ПОКАНА за общо събрание - трето тримесечие на 2019 година

АНАЛИЗ трето тримесечие на 2019 година

Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2019

 

БЮДЖЕТ 2018

ИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджет ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 година

Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново разполага със следната материално-техническа база:

♦ Администрация

♦ 5 класни стаи

♦ компютърен кабинет

♦ ателие за специалност "Моден дизайн"

♦ учебен салон по фризьорство

♦ учебен салон по козметика

♦ зала за спортни занимания

♦ зала за ресурсно подпомагане на ученици със специални образователни потребности

♦ спортна площадка /лека атлетика, баскетбол, волейбол, хандбал/

♦ зелени площи

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОДЕН ДИЗАЙН, гр.Велико Търново

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню