Документи

2023/2024

Годишен план на дейността 2023-2024

Правилник за дейността на ПГМД 2023-2024

Стратегия за развитие на институцията 2023 - 2028

План за действие и финансиране към Стратегията на ПГМД за учебната 2023-2024 година

Eтичен кодекс на училищната общност 2023-2024

Правилник за вътрешния трудов ред

МЕХАНИЗЪМ за идентифициране на деца в риск за отпадане от училище

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА БЕЗПРИЧИННИТЕ ОТСЪСТВИЯ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ за учебната 2023/2024 година

300131 Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

ПЛАН ЗА РАБОТА ПО МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

АЛГОРИТЪМ за прилагане механизма за противодействие на тормоза и насилието

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ в случай на тормоз или насилие 

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на насилие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НАСОКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ по механизма за противодействие на тормоза и насилието

КОГА, КОЙ И КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ В РИСК?

План за безопасност на движението по пътищата 2023-2024

Училищен учебен план_8кл.МД_дуална система на обучение_2023-2024

Училищен учебен план_-_8кл.ОТКУ_2023-2024

Училищен учебен план_9_кл.МД_2023-2024

Училищен учебен план_9кл.ОТФУ_2023-2024

Училищен учебен план_10кл._ОТФУ_2023-2024

Училищен учебен план10кл.ОТКУ_2023-2024

Училищен учебен план_11__МД_дуална система на обучение_2023-2024

Училищен учебен план_12кл._МД_2023-2024

Училищен учебен план_12_кл.ОТКУ_2023-2024

 

 

 

2022/2023

Годишен план

Правилник за дейността

Програма за превенция от ранното напускане от училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи

Годишен план за квалификационна дейност 2022-2023

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на ПС в предлаганите форми 2022-2023

Етичен кодекс на училищната общност_2022-2023

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ /УУП/ 2022/2023

УУП_VIII_клас_специалност_Моден дизайн_2022-2023

УУП_VIII_клас_специалност_ОТФУ_2022-2023

УУП_IХ_клас_специалност_ОТФУ_2022-2023

УУП_IХ_клас_специалност_ОТКУ_2022-2023

УУП_Х_клас_специалност_Моден дизайн-дуална система на обучение_2022-2023

УУП_ХI_клас_специалност_Моден дизайн_2022-2023

УУП_XIa_клас_специалност_ОТКУ_2022-2023

УУП_XIIa_клас_специалност_Моден_дизайн 2022-2023

УУП_ХIIa_клас_специалност_ОТФУ 2022-2023

 Годишен отчет по изпълнение на Стратегията за развитие на ПГ по моден дизайн за учебната 2022-2023 година

2021/2022

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ /УУП/ 2021/2022

УУП_VIIIa_клас_специалност_ОТФУ 2021-2022

УУП_VIIIa_клас_специалност_ОТКУ 2021-2022

УУП_IXa_клас_специалност_Моден_дизайн - дуална система на обучение 2021-2022

УУП_Xa_клас_специалност_Моден_дизайн 2021-2022 

УУП_Xa_клас_специалност_ОТКУ 2021-2022

УУП_XIa_клас_специалност_Моден_дизайн 2021-2022

УУП_XIa_клас_специалност_ОТФУ 2021-2022

УУП_XIIa_клас_специалност_Моден_дизайн 2021-2022

УУП_XIIa_клас_специалност_ОТФУ 2021-2022

2020/2021 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2025

ПЛАН КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ПГМД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на ПГМД - 2020/2021

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2020-2021

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ПЛАН за управление на качеството

Училищна програма за НАСТАВНИЧЕСТВО 2020/2021

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Етичен кодекс на училищната общност

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ /УУП/

УУП 8 клас - МОДЕН ДИЗАЙН /дуална система на обучение/

УУП 9 клас - МОДЕН ДИЗАЙН

УУП 9 клас - ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ

УУП 10 клас - МОДЕН ДИЗАЙН

УУП 10 клас - ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ

УУП 11 клас - МОДЕН ДИЗАЙН

УУП 11 клас - ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ

УУП 12 клас - ФРИЗЬОРСТВО

УУП 12 клас - КОЗМЕТИКА

 

 ЗАЯВЛЕНИЯ:

ЗАЯВЛЕНИЕ - освобождаване от ученик - 3 дни от класен ръководител

ЗАЯВЛЕНИЕ - освобождаване на ученик - 7 дни от директор

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА:

ДОГОВОР с фирма за провеждане на производствена практика X клас

ДНЕВНИК производствена практика X клас

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ФИРМА за производствена практика 10 клас

ДОГОВОР с фирма за провеждане на производствена практика XI клас

ДНЕВНИК производствена практика XI клас

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ФИРМА за производствена практика 11 клас

ИНСТРУКТАЖ производствена практика за XI клас

ДОГОВОР с фирма за провеждане на производствена практика XII клас

ДНЕВНИК производствена практика XII клас 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ФИРМА за производствена практика XII клас

АНКЕТА за фирма, в която е проведена производствена практика

 

 

2019/2020

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 2016-2020

План за дейности по направления

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ПГМД за учебната 2019/2020 година

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА БЕЗПРИЧИННИТЕ ОТСЪСТВИЯ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ за учебната 2019/2020 година

Правилник за дейността 2019/2020 година

Стратегия_за_развитие_на_училището__2016-2020_2018

Механизъм_риск_от_отпадане_2018-2019

Документи 2018/2019 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню