ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

     Конкретен бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни иинвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

     Основната цел на проекта е насочена към:

1. Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;

2. Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране напридобитата квалификация. 

      Специфичните цели на проекта са:

1. Да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех;

2. Да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти за оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на ключови компетентности;

3. Да се използват възможностите на кариерното ориентиране за подкрепа наученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, с оглед бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

4. Да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците вучилище;

5. Да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА В ПГ ПО МОДЕН ДИЗАЙН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците всъответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването научебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети;

СФОРМИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ГРУПИ допълнително обучение по учебни предмети:

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА с ръководител: Иваничка Джилянова и ученици от VIII а клас

2. МАТЕМАТИКА с ръководител: Лилия Станева и ученици от Х а клас.

СФОРМИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ГРУПИ за занимания по интереси:

1. ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА ТЪКАНИ с ръководител: Галя Николова и ученици от VIIIа, IXа, Xа и XIа кл.

73293486 2413557825558917 848370557673013248 n

НАЗНАЧЕН Е ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР - г-жа Стефка Тодорова

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню