ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ОСМОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Моля да се запознаете със следната информация:

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемно семейство, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата помощ се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, когато дирекция "Социално подпомагане"(ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

- удостоверение, че детето е записано в осми клас в държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

- копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след запидване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. 

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес и по електронен път. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция по приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При необходимост, допълнителна информация може да получите в канцеларията  /стая 304 /.

Боряна Мочева,

директор на ПГ по моден дизайн,

гр.В.Търново

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню