ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Професионална гимназия по моден дизайн Велико Търново   

Процедура: Конкурсна процедура 33.18-2019

1. Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност

 Професионална гимназия по моден дизайн

 гр. Велико Търново, общ.Велико Търново, обл.Велико Търново

Наименование на проекта: "Единни в многообразието" - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново

Договор № БС3318-1-025/29.10.2019 г. по КП 33.18-2019 на ЦОИДУЕМ при Министерството на образованието и науката

Времетраене на проекта: 10 месеца

Искана сума: 15000.00 лева

Одобрена сума: 13966.00 лв.

”ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

Настоящото проектно предложение е с продължителност 10 месеца и ще се изпълнява от Професионалната гимназия по моден дизайн - В. Търново /ПГМД/. Целта на проекта е подобреното включване на учениците от етническите малцинства в местни иновативни действия за интеркултурно образование и възпитание в дух на взаимно зачитане на човешкото достойнство и толерантност. Целевата група включва 98 ученици с различен етнически произход, в т.ч. 56 с български, 27 с ромски, 14 с турски етнически произход, и 1 от Украйна, 9 преподаватели и 20 родители.
В съответствие с основната цел и четирите стратегически цели са разработени 6 дейности – нови и такива с надграждащ ефект спрямо резултатите от досегашни дейности на ПГМД. Те осигуряват равен достъп до качествено образование за учениците от етническите малцинства на основата на 6 програми за интеркултурно образование, които ще бъдат въведени чрез интерактивни методи; равни шансове за млади изследователи, които ще се изявят в създаването на нови продукти - интеркултурен календар с мотото на ЕС „Единни в многообразието“, 3 географски маршрути „По пътя на наследството“, 20 модни модели на тема „Красотата и уникалността във външния вид на етносите“, модна колекция „Етноси“; възможности за включване в извънкласни дейности като обучение по български език и литература, тематична дискусия, екопоход, спортен празник, екскурзия с учебна цел, изложба, модно ревю и летен пленер по живопис; разпространение на резултатите; достъп до компютърна и презентационна техника, български книги; благоприятни условия за изследвания и иновации; информираност и публичност; организация и управление на проекта.
Проектните дейности насърчават етнокултурните взаимодействия и изграждат позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот. Работата с младите изследователи ще ги свързва заедно, ще стимулира развитието на техните индивидуални заложби и таланти, ще повиши познанията им за наследството на различните етноси и ще подобри образователните резултати. Развитието на културните ценности, личностни качества, социални и екологични знания и умения, ще гарантира успешната инвестиция в бъдещето на младите кадри от различните етноси. Осигуряването на благоприятна и толерантна образователна среда ще създаде условия за привличане и задържане на учениците в нашето училище и България. Подкрепата за разпространение на резултатите чрез публикуване в Интернет ще популяризира постиженията на учителите и ще издига техния авторитет.

 
Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню