лого РАВЕН ДОСТЪП до училищно образованиелого 2 РАВЕН достъп

 

 

 

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.
Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Информация по проекта може да получите на  https://react.mon.bg/

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Училищен екип за организация и управление на проекта /УЕОУП/, определен със заповед № 841/24.06.2021 г. на директора на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново:

 • Бонка Димитрова Николова - главен счетоводител
 • Георги Кръстев Гърев - заместник директор по учебната дейност;
 • Лилия Славева Петрова – домакин
 • Петя Иванова Начева – завеждащ административна служба


лого РАВЕН ДОСТЪП до училищно образованиелого 2 РАВЕН достъп

Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020г.

Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от наставници -представители на работодателите.
Изпълнението на проекта създава условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение (ПОО) и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда чрез регламентиране на единни правила за училищните екипи.

Специфичните цели на проекта са:

1. Повишаване на броя на учениците в професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионална подготовка, и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда;

2. Повишаване на дела на завършилите професионално образование, които са започнали работа, свързана с образованието им, в първата година след завършването;

3. Подобряване на връзката „ученик – училище – родител – работодател“ и популяризиране на дуалната система на обучение.

Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Целевите групи по проекта са:

1. Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка;

2. Учители по професионална подготовка в училища от системата на професионалното образование и обучение, както и учители-методици;

3. Наставници – представители на партниращите предприятия;

4. Родители.

Дейности по проекта са:

Дейност 1 Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение:

Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение;

Поддейност 1.2. Закупуване на оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. на работни и предпазни облекла и лични предпазни средства;

Поддейност 1.3. Разработване/закупуване на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности на ниво училище.

Дейност 2 Дейности в подкрепа на образователната система

Дейностите включват разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, изготвяне на инструментариум за оценка на работното място.

Дейност 3 Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение:

Поддейност 3.1. Предоставяне на подкрепа за ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение, посредством участия в „пробно стажуване“ в партниращо предприятие;

Поддейност 3.2. Провеждане на допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка за ученици, които се обучават в X-ти клас на първи гимназиален етап.

Дейност 4 Дейности в подкрепа на работодателите:

Поддейност 4.1. Обучения на наставници в педагогически и методически умения;

Поддейност 4.2. Осигуряване на наставници за провеждане на дуалната система на обучение в предприятията;

Поддейност 4.3. Информационни кампании за информиране относно нормативните изисквания за предприятията при участие в дуалната система на обучение сред представители на предприятия.

Дейност 5 Дейности в подкрепа на родителите

Дейностите включват работа със заинтересованите страни за подобряване на връзката "ученик – училище – родител - работодател" и популяризиране на дуалната система на обучение

Училищен екип за организация и управление на проекта, определен със заповед на директора на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново:

Експерт по финансово изпълнение

Бонка Димитрова Николова - главен счетоводител

Експерт по техническо изпълнение: 

- Георги Кръстев Гърев - заместник директор по учебната дейност

- Петя Иванова Начева – завеждащ административна служба

Членове на Училищния екип, представители на училищната общност:

 -     инж. Марияна Манчева Иванова - старши учител, теоретично обучение

 -     Галя Димитрова Николова – старши учител, теоретично обучение

 -     Цветелина Божидарова Тутовска-Милчева  -  старши учител, практическо обучение

Членове на Училищния екип, представители на партньорите

 -    Валентин Христов Петров – управител на „ПЕТРОВ ТЕКСТИЛ“ ООД

.......................................................................................................................................................................................

310719046 635584301282080 7180256652787966187 n

310357265 1768621386832397 5979276124552150619 n

310403245 427709712817802 3494570406429450214 n

310490823 1358671094663772 4921740978036130070 n

310357265 1768621386832397 5979276124552150619 n

лого РАВЕН ДОСТЪП до училищно образованиелого 2 РАВЕН достъп

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката. Максималната продължителност на проекта е 29 месеца, но не по-късно от 30.12.2023 г.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са: 

1. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

2. Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Целеви групи по проекта са:

1. Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от ЗПОО в системата на професионалното образование - 11 649, от които 2523 в направления от приоритетно значение за икономиката;

2. Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;

3. Наставници от организациите работодатели;

4. Представители на бизнеса и науката.

Основните дейности по проекта са:

1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

За осигуряване изпълнението на дейностите по проекта в ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново е  сформиран училищен екип за организация и управление (УЕОУ), в които се включват следните позиции:

1. Функционален експерт – директорът на училището;

2. Финансист - лице, което работи в счетоводството на училището;

IMG 20220201 144902

IMG 20220201 143526

IMG 20220411 163717

2020/2021 учебна година

Лого

 Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

 

2019/2020 учебна година

Лого

 

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

проект BG05M2OP001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

 

 ИИД - ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ, ръководител - ЛИЛИЯ СТАНЕВА, старши учител

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Ученици от Професионална гимназия по моден дизайн, град Велико Търново ще вземат участие в междуучилищни дейности по проект "Подкрепа за успех" - образователна игра "Скрабъл" и образователна игра "Математически пъзели", които ще се проведат на 28.06.2022 година от 9:00 ч. в СУ "Вела Благоева".

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 FB IMG 1658246285017

 FB IMG 1658246289162

ОБЯВА - свободно работно място за образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех" за учебната 2021-2022 година.

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ИИД ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

1. група БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ръководител - Иваничка Джилянова, учител

Гергана Самуилова, учител

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление: Български език и литература
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература.

Очаквани резултати:
Овладяване и прилагане на нормите на съвременния книжовен български език; Подобряване на функционалната грамотност; усвояване на литературни компетенции.

2. група МАТЕМАТИКА, ръководител - Николинка Колева, учител

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление: Математика
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Повишаване мотивацията за учене и овладяване на пропуски по математика в различни области на компетентности: Числа. Алгебра; Фигури и тела; Функции и измерване; Логически знания.

Очаквани резултати:
Повишаване образователните резултати по математика и затвърждаване на ключови компетентности на учениците.

ИИД ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ: 

1. Група ПРИЛОЖНИ И ДЕКОРАТИВНИ ИЗКУСТВА, ръководител - Цветелина Тутовска-Милчева

 Тип занимания: Занимания по интереси
Учебен предмет / Тематично направление: Изкуства и култура
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Осмисляне на свободното време на учениците, повишаване мотивацията за учене, обучение за придобиване на знания, умения и компетентности в областта на приложните и декоративни изкуства.

Очаквани резултати:
Придобиване на знания и практически умения за работа с рисуване на стъкло за проект Витраж, работа с филц за изработка на декоративни обемни елементи, рисуване на дървена плоскост, залагане основите на иконописта, изработване на тематични картички - използване на различни техники - квилинг, ситопечат, пънчове; рисуване върху текстил.

 

 

 

 

2019/2020 учебна година

ИИД ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

1. група БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ръководител - Иваничка Джилянова, учител

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление: Български език и литература
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Допълнително обучение по български език и литература върху материала по предмета за задължителна подготовка.

Очаквани резултати:
Усвояване минимума на знания по български език и литература.

2. група МАТЕМАТИКА, ръководител - Лилия Станева, старши учител

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление: Математика
Брой на редовните часове: 60 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Допълнително обучение по математика върху материала по предмета за задължителна подготовка.

Очаквани резултати:
Усвояване минимума на знания по математика.

ИИД ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

1. група ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА ТЪКАНИ, ръководител - Галя Николова, старши учител

Тип занимания: Занимания по интереси
Учебен предмет / Тематично направление: Изкуства и култура
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Развиване на творческите способности на учениците и повишаване на мотивацията им за учене; Развитие на наблюдателност, креативност, пространствено мислене и способност за естетическа оценка. Обогатяване на представите и въображението на учениците и постигане на творческа индивидуалност.

Очаквани резултати:
Придобиване на знания, умения и компетентности за художествена обработка на тъкани - усвояване на техническа последователност при изпълняване на текстилни проекти - рисувана коприна, батик, екопринт, иглонабиване, мокро плъстене, тъкане и др.

 

2018/2019 учебна година 

Група: Български език и литература, ръководител - Иваничка Джилянова, учител
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление: Български език и литература
Брой на редовните часове: 10 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Допълнително обучение по български език и литература върху материала по предмета за задължителна подготовка.

Очаквани резултати:
Усвояване минимума на знания по български език и литература.

Група: Математика, ръководител - Лилия Станева, старши учител
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление: Математика
Брой на редовните часове: 10 ч.
Брой на резервните часове: 0 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.

Цел:
Допълнително обучение по математика върху материала по предмета за задължителна подготовка.

Очаквани резултати:
Усвояване минимума на знания по математика.

Списък на класираните за финансиране проекти и одобрените им бюджети - КП 33.18-2019 - ЦОИДУЕМ

лого цоидуем

 ПРОЕКТ

„Единни в многообразието –

иновативни действия за интеркултурно образование в

Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново“

Договор № БС3318-1-025/29.10.2019 г. по КП 33.18-2019 на ЦОИДУЕМ при Министерството на образованието и науката

 

Автор на проекта: Камелия Джанабетска.

Резюме на проекта

Бенефициент:
Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново (ПГМД)

 Обща стойност на проекта: 13 996 BGN

 Основна цел на проекта:
Подобрено включване на учениците от етническите малцинства в местни иновативни действия за интеркултурно образование в дух на взаимно зачитане на човешкото достойнство и толерантност.

 Стратегически цели на проекта:

 • Осигуряване на равен достъп до качествено образование за учениците от етническите малцинства.
 • Повишаване на капацитета и мотивиране на ученици от етническите малцинства и мнозинството, и съхранение и развитие на тяхната културна идентичност
 • Развитие на ценностите, свързани с толерантност, хуманизъм, взаимно уважение и желание за усъвършенстване, и пълноценна социализация на учениците от етническите малцинства.
 • Модернизиране на интеркултурното образование като неотменна част от подготовката на подрастващите от различен етнически произход.

 Целеви групи:

 • Ученици, които участват в процеса на образователната интеграция;
 • Учители, работещи в мултиетническа среда, опознаващи социални и културни норми на етническите общности;
 • Родители на ученици, които участват в процеса на образователната интеграция.

Настоящото проектно предложение е с продължителност 10 месеца и ще се изпълнява от Професионалната гимназия по моден дизайн - В. Търново /ПГМД/. Целта на проекта е подобреното включване на учениците от етническите малцинства в местни иновативни действия за интеркултурно образование и възпитание в дух на взаимно зачитане на човешкото достойнство и толерантност. Целевата група включва 98 ученици с различен етнически произход, в т.ч. 56 с български, 27 с ромски, 14 с турски етнически произход, и 1 от Украйна, 9 преподаватели и 20 родители.
В съответствие с основната цел и четирите стратегически цели са разработени 6 дейности – нови и такива с надграждащ ефект спрямо резултатите от досегашни дейности на ПГМД. Те осигуряват равен достъп до качествено образование за учениците от етническите малцинства на основата на 6 програми за интеркултурно образование, които ще бъдат въведени чрез интерактивни методи; равни шансове за млади изследователи, които ще се изявят в създаването на нови продукти - интеркултурен календар с мотото на ЕС „Единни в многообразието“, 3 географски маршрути „По пътя на наследството“, 20 модни модели на тема „Красотата и уникалността във външния вид на етносите“, модна колекция „Етноси“; възможности за включване в извънкласни дейности като обучение по български език и литература, тематична дискусия, екопоход, спортен празник, екскурзия с учебна цел, изложба, модно ревю и летен пленер по живопис; разпространение на резултатите; достъп до компютърна и презентационна техника, български книги; благоприятни условия за изследвания и иновации; информираност и публичност; организация и управление на проекта.
Проектните дейности насърчават етнокултурните взаимодействия и изграждат позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот. Работата с младите изследователи ще ги свързва заедно, ще стимулира развитието на техните индивидуални заложби и таланти, ще повиши познанията им за наследството на различните етноси и ще подобри образователните резултати. Развитието на културните ценности, личностни качества, социални и екологични знания и умения, ще гарантира успешната инвестиция в бъдещето на младите кадри от различните етноси. Осигуряването на благоприятна и толерантна образователна среда ще създаде условия за привличане и задържане на учениците в нашето училище и България. Подкрепата за разпространение на резултатите чрез публикуване в Интернет ще популяризира постиженията на учителите и ще издига техния авторитет.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ПО ДЕЙНОСТИ:

Дейност 2: Информиране и публичност

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА "Единни в многообразието" в Професионалната гимназия по моден дизайн във Велико Търново - БТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА - БТА /Ученици са изготвили историческо и географско изследване за празниците и обичаите на етносите във Великотърновския край/ 

Успешно приключи проект на Гимназията по моден дизайн за междуетническа толерантност - в-к "Ягтра днес"

Над 65 ученици от Гимназията по моден дизайн се учиха на толерантност по проект - Общинско радио Велико Търново

Ревю с тоалети от четири етноса показаха момичетата от Гимназията по моден дизайн - в-к "Борба"

Модно ревю "ЕТНОСИ" - събитие - фейсбук страница на ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново

Учители, родители и ученици от Гимназията по моден дизайн бяха заедно на поход до Преображенския манастир - в-к "Борба"

В гимназията по моден дизайн разработват модели на облекла на четири етноса - в-к "Борба"

Ученици изработват облекла по проект за интеркултурно многообразие - Дарик радио

Пред г-жа Коен бе представена и изложбата „Етноси“, изобразяваща модата и традициите в облеклото през погледа на учениците от специалност „Моден дизайн“ - АМАЛИПЕ

 

Дейност 4: Иновативни заедно – равни шансове за млади изследователи

Моделите са резултат от три тематични проучвания по следните теми:
- “Облеклото като знак за идентичност на етносите (българи, роми, турци, украинци)";
- „Шевици, бродерии, дантели и десени в облеклото на етносите от Великотърновския край“;
- „Прически, грим, аксесоари и бижута като елементи от външността на етносите от Великотърновския край“.

у

107522050 3625847344111194 5317251776921506077 n

12345стела

башинова цоидуем

баш1

наталия ц123

наталия цоидуем1

стела м

стела цоидуем1

наталия цоидуем

михаела цоидуемхристомира димитроваХристомира Димитрова, IXа клас

рисунка виолета

рисунка модел етноси Виолета

Моден модел на българско облеклоАвтор: Виолета Ганчева, специалност "Моден дизайн"

рисунка модел Микаела

Моден модел на турско облекло, Автор: Микаела-Хюлия Бакалова, специалност "Моден дизайн"

рисунка модел Виктория Иванова

Моден модел на ромско облекло, Автор: Виктория Иванова, специалност "Моден дизайн"

рисунка модел етноси София

Моден модел на украинско облекло, Автор: София Третякова, специалност "Моден дизайн"

 

 • Създаване на модна колекция „Етноси“ – изработване на облекла с хaрaктeрни eлeмeнти зa традициите на бългaрите, турцитe и ромите, и за българите в чужбина (Украйна) като израз на колективната и индивидуалната идентичност на етносите.

 шиене цоидуем 1

 шиене цоидуем

шев цоидуем 3

шев цоидуем 4

 шев цоидуем 6

Дейност 5: Развитие на социални и екологични знания, умения и компетентности

 • Тематична дискусия „Екология и здраве“;

дискусия Екология и здраве 1

На 10 октомври 2020 г. в двора на Преображенския манастир с участниците в екопохода се проведе дискусия на тема „Екология и здраве“ под ръководството на г-жа Елка Бакова – преподавател по биология и здравно образование.

провила за поведение сред природата цоидуем

Представени, обсъдени и приложени бяха правила за поведение сред природата, а именно:
- Вашето кошче е вашата раница;
- Не изкоренявайте растения - билки, горски плодове или гъби;
- Не обирайте всички цветове от растенията;
- Не събирайте букети;
- Пазете редките и застрашени видове;
- Извършвайте паленето на огън на определените за това места;
- Не създавайте предпоставки за възникване на пожари;
- Не взимайте животни от природата;
- Пазете тишина;
- Не пишете по дърветата;
- Не хвърляйте камъни от скали;
- Движете се по вече съществуващите пътеки.

Дискусията цели да подобри екологичното съзнание и поведение, и да допринесе за развитие на ценностите, свързани с толерантност, хуманизъм, взаимно уважение и желание за усъвършенстване, и пълноценна социализация на учениците от всички етноси в гимназията. Реализирана е по проект „Единни в многообразието – иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Договор № БС3318-1-025/29.10.2019 г. по КП 33.18-2019.

дискусия Екология и здраве 2

 Покана за участие в екопоход до Преображенския манастир

На 10 октомври 2020 г. (събота) екипът на проект „Единни в многообразието – иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново“ организира екопоход до Преображенския манастир със съдействието на Туристическо дружество „Трапезица - 1902“ и подкрепата на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Водач на групата ще бъде г-н Станчо Русев – председател на клуба по туризъм към дружеството. По време на похода ще се проведе тематична дискусия „Екология и здраве“, на която г-жа Елка Бакова – учител по биология и здравно образование ще представи правила за поведение сред природата, валидни за всички етноси.

ПРОГРАМА
Сборен пункт: 9:50 ч. пред Туристическо дружество „Трапезица - 1902“.

Дрес код: Спортен стил (спортни дрехи и обувки – маратонки, кецове, гуменки)

Времетраене: От 10:00 до 13:00 ч.

Преход: По горски пътеки по маршрут през Първи и Втори водопад. Кратка почивка и дискусия при Втори водопад.

Общи снимки:
- в началото на маршрута, над старинния квартал Варуша;
- при Втори водопад;
- пред Преображенски манастир.

Разглеждане на манастира и обедна почивка.
За участниците в похода ще бъдат осигурени сандвичи и минерална вода.

Връщане: С автобус №10 от спирката под манастира.

Ръководството на ПГМД - гр. Велико Търново кани за участие в екопохода ученици, родители, учители и служители от гимназията. Записването става до 14.30 ч. в петък, 9 октомври 2020 г., на място в училището при г-жа Камелия Джанабетска – координатор на проекта (тел.: 088 9929934, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) или г-н Екрам Мюмюнов, учител по физическо възпитание и спорт (тел.: 0897338956, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).

Предстои ни едно красиво и приятно преживяване заедно!
Очакваме Ви!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАНАСТИР „СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ“

Преображенският манастир се намира на 6 км от Велико Търново, над левия бряг на река Янтра, под пещерите на Беляковското плато.

Манастирът е основан през XIV век, по време на Второто българско царство и е едно от най-важните културни и просветни средища за времето си.

Днешните сгради, в този им вид, са построени и възстановени през XIX век. Строежът на Съборната църква “Свето Преображение” е завършен след 1830 г. от майстор Кольо Фичето и е с уникална архитектура, без аналог в другите български манастири.

Главната манастирска църква "Преображение Господне" също е построена от майстор Колю Фичето в периода 1861-1863 г. Част от изградените от него тогава малка църква "Благовещение" и подземен параклис „Св. Андрей Първозвани“ днес не са запазени.

В западната част на манастирския комплекс се издига камбанарията със седемте камбани, една от най-хубавите звънарници, създадени от майстор Колю Фичето.
Стенописите и иконите в главната манастирска църква са рисувани в продължение на три години /1849-1851/ г. от Захарий Зограф – най-известния български иконописец. На най-видно място, върху южната външна стена, той изписва монументалните стенописи „Колелото на живота“ и "Страшният съд" – идеята на майстора е да внуши на посетителите преходността на човешкото съществуване. Изключително ценни са и фреските "Рождество Богородично", "Успение Богородично", "Тайната вечеря" също иконописани от Захари Зограф.

Цялата пищна външна украса днес е безценен паметник на живописното българско изкуство от Възрожденската епоха.

 • Екопоход до Преображенския манастир;

 Учители, родители и ученици от Гимназията по моден дизайн бяха заедно на поход до Преображенския манастир - в-к Борба

Вчера, 10 октомври 2020 г. ученици от осми до дванадесети клас, родители, учители и служители от Професионалната гимназия по моден дизайн във Велико Търново осъществиха екопоход до манастир „Свето Преображение Господне”, разположен в Дервентския пролом на река Янтра, на 6 км северно от Велико Търново.

екопоход цоидуем 11

екопоход цоидуем 4

екопоход цоидуем 5

Участниците преминаха по екопътека, дълга 7 км с начало в кв. Варуша на Старо Търново, междинни спирки на Първи и Втори водопад по левия приток на река Янтра, и краен пункт Преображенския манастир – паметник на културата. По пътя си групата спря до родната къща и паметника на българския поет и общественик Петко Рачов Славейков, и продължи край храма „Св. Св. Кирил и Методий“, построен от майстор Колю Фичето, и Поборническия паметник, издигнат на мястото, където са погребани обесените борци за Освобождението на България от турско владичество, вкл. участници в Априлското въстание през 1876 г.

екопоход цоидуем 7

Екопътеката се извива през красиви гористи местности, обагрени от есента, по скалните венци на Дервента, от които се откриват чудни панорамни гледки, през полянки с цветя и долове на речни потоци, образуващи малък и голям водопад.

екопоход цоидуем 8

екопоход цоидуем 9

Водач на групата бе председателя на пешеходния клуб по туризъм, г-н Станчо Русев. Той обясни на всички участници правилата за движение на групата и правилната стойка на туриста, и оказа съдействие за поставянето на предварително подготвени правила за поведение сред природата на видни места по маркирания туристически маршрут.

екопоход и правила цоидуем

екопоход цоидуем 2

екопоход и правила цоидуем 2

В двора на манастира се проведе тематична дискусия „Екология и здраве“. Участниците в похода разгледаха забележителностите – Главната манастирска църква „Преображение Господне“, построена от майстор Колю Фичето и стенописана от Захарий Зограф, и камбанарията със седемте камбани, създадена също от майстор Колю Фичето. Монументалните стенописи „Колелото на живота“ и „Страшният съд“ внушават преходността на човешкото съществуване. Те са безценен паметник на българското живописно изкуство от епохата на Възраждането.

екопоход цоидуем 1

Дванадесетокласници и техни учители бяха гостоприемно приети от отец Георги – игумен на Преображенския манастир, с когото дискутираха по теми, свързани с човешкия дух, добродетели и поведение, и възможни пътища за положителна промяна и по-добро бъдеще на хората у нас и в Европа.

екопоход цоидуем 22

екопоход цоидуем 17

Екопоходът премина при голям интерес от страна на участниците и бе документиран с многобройни снимки и видеоклипове. Той е част от дейност 5 „Развитие на социални и екологични знания, умения и компетентности“ по проект „Единни в многообразието – иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Договор № БС3318-1-025/29.10.2019 г. по КП 33.18-2019.

 

 • Спортен празник, посветен на Деня на Земята.

45 ученици и учители от Професионалната гимназия по моден дизайн участваха в спортeн празник АНТИ COVID-19

Вчера,14 октомври 2020 г. в училищния двор на Професионалната гимназия по моден дизайн – Велико Търново се проведе спортен празник АНТИ COVID-19 под надслов „Здрав дух в здраво тяло“. В празника взеха участие 45 учители и ученици от различните етноси в гимназията, обединени в отбори по видове спорт: футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и тенис на маса. В игрите с радост се включиха и ученици със специални образователни потребности от X и XII клас. Състезанията дадоха повод за изява на собственото „АЗ“ и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия. Сред четиринадесет и петнадесет годишните се отличи осмокласничката Юлия Йорданова, чиято награда е спортен екип, а сред по-големите ученици – десетокласникът Мартин Кичуков, чиято награда е маратонки. Петнадесет изявени в игрите ученици от всички класове ще получат спортни тениски. Наградите ще бъдат връчени от директора на гимназията, г-жа Боряна Мочева.

„Специфична цел на дейността е поддържането на физическото здраве като превенция на COVID-19 и развитието на ценностите, свързани с хуманизъм, толерантност, взаимно уважение и желание за усъвършенстване“, коментира г-н Георги Гърев, ръководител на състезанията.

спортен празник цоидуем

Младият учител по физическо възпитание и спорт Екрам Мюмюнов, който се присъедини към проектния екип в началото на м. октомври, е категоричен: „Чрез отборните участия учениците се убедиха, че спортът провокира единство, дисциплина и организираност“.

спортен празник цоидуем 6

спортен празник цоидуем 7

спортен празник цоидуем 12

спортен празник цоидуем 13

спортен празник цоидуем 14

спортен празник цоидуем 11

Спортният празник е осъществен в изпълнение на дейност 5 „Развитие на социални и екологични знания, умения и компетентности“ по проект „Единни в многообразието – иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при МОН по Договор № БС3318-1-025/29.10.2019 г. по КП 33.18-2019.

 

Дейност 6: Етнокултурни взаимодействия

 • Провеждане на екскурзия с учебна цел „По пътя на наследството;

екскурзия Разград 1

По пътя на наследството от Велико Търново до Разград и обратно

На 26 октомври 2020 г., двадесет и четири изявени ученици и учители от гимназията по моден дизайн във Велико Търново пътешестваха до столицата на Лудогорието Разград – град на музеите. Те се запознаха с културно-историческото наследство на града и обмениха опит в иновационните образователни дейности с Професионалната гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина”.

екскурзия Разград 2

Съдействие в организацията и провеждането на екскурзията, планирана с учебна цел, ни оказаха г-жа Красимира Петкова - директор на гимназията по облекло, г-жа Даниела Ганчева - заместник-директор и главен уредник-етнограф при Регионалния исторически музей - Разград, г-жа Росица Славова - административен ръководител и екипа при Интерактивния музей „Абритус“, за което най-сърдечно им благодарим.

етнографски музей разград

екскурзия Разград 3

Екскурзионната програма бе осъществена по предварителен план-график, а извън плана ни очакваха много приятни изненади – получихме картички като подаръци от Етнографския музей и свитъци с информация за „Абритус“, бонбони и атрактивни рекламни материали за гимназията по облекло, възможност сами да изработим древноримски монети и да се видим в костюми на древни римляни в Интерактивния музей. Преживените ценни моменти ни обогатиха и оставиха у нас незабравими спомени.

разград 12

Разград 14

В Етнографския музей, от интересната екскурзоводска беседа на г-жа Ганчева научихме повече за бита, ежедневието, облеклото и богатия празничен календар на капанците. Разбрахме, че в културата на капанците облеклото и тъканите служели не само за предпазване от промените на времето. Те имали важна роля в обичаите и празниците. Според техния материал, направа, цвят, украса, орнаментика и други белези, хората са могли да различават пола, възрастта, семейното положение и ролята на човека в обичая.

Разград 16

музей разград цоидуем

Вторият обект, който разгледахме заедно с екскурзовода Адриан Христов, е къщата-музей „Станка и Никола Икономови“. Станка Николица Спасо Еленина е първата българка, отпечатала стихотворение. Тя е патрон на нашите партньори от гимназията по облекло, и се радваме, че придобихме нови познания за нейния живот и дело не само от изнесената беседа, но и от изложените снимки, документи и възстановката на елементи от бита на семейството.

разград 5

При обиколката из културно-историческите забележителности на града посетихме християнския храм „Св. Николай Чудотворец“. До къщата и храма любезно ни съпроводи г-жа Надежда – служител при музея. Тя ни направи общи снимки и ни ориентира за разположението на обектите на място, за което й благодарим.

Разград 7

Пътят ни продължи към паметникът на загиналите във войните за национално обединение, джамията „Ибрахим паша", Момина чешма и Часовниковата кула. По маршрута минахме през Орлов мост над река Бели Лом, изграден като реплика на едноименния мост в столицата София над Перловска река. Направихме и красиви снимки.

разград 6

Следващата ни спирка беше за обяд. Когато пътувате през Лудогорието, непременно се отбийте при „Капитан Блъд“ – там ще получите за подкрепа топла и много вкусна питателна храна.

Програмата ни продължи с вълнуваща, практически полезна и вдъхновяваща среща за обмяна на опит с екипа на Професионалната гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина” в гр. Разград. Бяхме топло и гостоприемно посрещнати от колегите, които ни представиха своята база и дейност. И двете училища имат инициативи в областта на иновациите и развиват взаимнополезно сътрудничество помежду си.

разград 8

разград 10

Екскурзията с учебна цел реализирахме като дейност за етнокултурни взаимодействия по проект „Единни в многообразието - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при МОН.

 Организиране на художествена изложба

„Общо минало - общо настояще - общо бъдеще“;

 откриване с коен цоидуем

 С посланика на Швейцария - г-жа Коен.

изложба цоидуем

изложба цоидуем 2

 изложба гн етноси

изложба гн

изложба гн 5

изложба гн7

 • Организиране и провеждане на модно ревю „Етноси“;

покана ревю етноси

 

ПОКАНА

Уважаеми ученици и родители, учители и служители,
госпожи и господа партньори, дарители и приятели,

екипът на проект „Единни в многообразието - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново има удоволствието да Ви покани да бъдете наши гости на модно ревю „ЕТНОСИ“, което ще се състои на 22.10.2020 г. от 15:00 ч. в хан „Хаджи Николи“, ул. „Георги Сава Раковски“ № 19, Самоводска чаршия, Велико Търново.

Ревюто ще представи модни облекла като израз на колективната и индивидуалната идентичност на етносите, изработени от ученици от специалност „Моден дизайн“ под ръководството на инж. Марияна Иванова. Модните модели включват хaрaктeрни eлeмeнти зa ромските, турcкитe и бългaрcкитe облекла, и за българите от Украйна (моля, вижте приложените снимки).

Очакваме наши гости да бъдат модни специалисти, представители на Обществения съвет при гимназията и Градския ученически парламент, бизнес-партньорите на гимназията и финансиращия орган, образователни и обществени институции, неправителствени организации и медиите.

Модното ревю е организирано по дейност 6 „Етнокултурни взаимодействия“ на проекта, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при МОН.

С уважение,

Боряна Мочева
Директор

Дизайн на поканата:
Цветелина Тутовска, магистър по компютърна графика, мултимедии и 3D анимация

Модна колекция „Етноси“ 

ревю ЕТНОСИ

 

КРАСИВА МОДНА КОЛЕКЦИЯ „ЕТНОСИ“ СЪТВОРИХА И ПРЕДСТАВИХА УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО МОДЕН ДИЗАЙН ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 22 октомври 2020 г. в Хан Хаджи Николи / Hadji Nikoli Inn / на емблематичната АЕК "Самоводска чаршия" във Велико Търново се състоя модно ревю „Етноси“, на което бе представена едноименната модна колекция, създадена по проект „Единни в многообразието - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при МОН. Колекцията е резултат от съвместната работа на учители и ученици с подкрепата на техните родители.

Едно от достойнствата на проекта е, че даде равни шансове на млади изследователи, които се изявиха в изработването на нови продукти – над 20 модни модели на тема „Красотата и уникалността във външния вид на етносите“ и модната колекция „Етноси“.

Създаването на колекцията в периода м. октомври 2019 – м. октомври 2020 г. премина през три фази.

В първата фаза бяха планирани дейностите и бе осигурено финансирането. Основната заслуга за това е на автора на проекта – г-жа Камелия Джанабетска.

Във втората - изследователска фаза, са осъществени три проучвания под ръководството на г-жа Боряна Мочева и г-жа Галя Димитрова на следните теми:
- “Облеклото като знак за идентичност на българи, украинци, турци и роми“;
- „Шевици, бродерии, дантели и десени в облеклото на етносите от Великотърновския край“;
- „Прически, грим, аксесоари и бижута като елементи от външността на етносите от Великотърновския край“.
Допълнително вдъхновение младите творци от старопрестолния Търновград получиха от летния пленер по живопис, към който се присъедини г-жа Цветелина Тутовска. Със своите идеи, мотивиращ творчески подход и любов към изкуството, тя провокира изработването от учениците на красиви картини за Старо Търново, подхранващи техните умения и въображение.
Красиви модни модели на облекла сътвориха учениците:
Александра Башинова от Х клас - спортно-елегантно ромско облекло;
Алехандра Георгиева от Х клас - официални ромски рокли - дълга и къса, и екстравагантна ромска премяна след COVID-19;
Виктория Иванова от ХI клас - официални ромски тоалети - висша мода в червено, синьо и оранж, официален ромски тоалет в две части и облекла от ислямската култура с бурка, в сини и други цветове, в официален и спортно-елегантен стил;
Виолета Ганчева от ХI клас - официални български облекла и турски костюм с бурка в земни цветове – керемидено и грюнерде (зелено);
Микаела-Хюлия Бакалова от ХI клас - модерен официален турски тоалет в бяло и червено;
Михаела Пенчева от Х клас - ромско облекло;
Наталия Костадинова от Х клас - ромско облекло, българска официална рокля и украински спортно-елегантни тоалети с пола и панталон;
София Третякова от ХI клас, с модерен поглед към украинското национално облекло;
Стела Минчева от Х клас, с дамско и мъжко българско национално облекло, официална българска рокля с роза и ежедневно украинско облекло;
Христомира Димитрова и Денис Яланджиев от Х клас, със съвременен прочит на традиционно българско дамско облекло.
Модните модели бяха организирани в художествена изложба „Етноси“, проведена под надслов „Общо минало – общо настояще - общо бъдеще“ и представена пред посланикът на Швейцария, Нейно превъзходителство Мюриел Берсе Коен, неправителствената организация „Амалипе“ и бизнес-партньори, родители, ученици и учители в началото на настоящата учебна година.
От сътворените модни модели, четири бяха избрани за изработването на истинско облекло, а именно скиците с автори Виктория Иванова, Виолета Ганчева, Микаела-Хюлия и София Третякова, ученички в специалност „Моден дизайн“.

В третата, практико-приложна фаза на проекта, бе създадена модната колекция „Етноси“ под ръководството на инж. Марияна Иванова. Тя е дело на ученици от различни етноси в гимназията и е израз на тяхната колективна и индивидуална идентичност.
„При изработването на облеклата учениците интерпретираха познати характерни елементи от националните облекла на българи, украинци, турци и роми. Колекцията е в основни цветове – бяло и червено, в комбинации от допълващи цветове жълто, зелено, черно, носеща настроение и свежест“ – изтъкна инж. Иванова. Тя допълни, че в работата си по облеклата, учениците са показали своите традиции и обичаи. „София Третякова, след работата си в училище върху украинския модел, с помощта на своята баба Наталия Доброва и майка Евгения Самотрясова продължи работата си върху втори модел на украинско народно облекло, който представи. Михаела-Хюлия Бакалова сподели какви са традициите и обичаите в турските облекла, и характерното забраждане, под което косата е повдигната. За представянето на своя модел тя използва автентична забрадка, съхранена от нейната майка, г-жа Сюлбие Июзаева. Виолета Ганчева изследва северняшките български носии и много сполучливо интерпретира с ширити различните украси на т. нар. двупрестилчена носия. Виктория Иванова пресъздаде облекло на ромите, като направи разкошна комбинация от шарен и червен плат“ – отбеляза още инж. Иванова. Тя изказа сърдечни благодарности на Даника Петрова - ученичка в Природо-математическата гимназия във Велико Търново и танцьор, която предостави народна носия от Търновския регион за целите на проекта и събитието.

Модното ревю „Етноси“ бе официално открито от директора на гимназията г-жа Боряна Мочева. Гости на събитието бяха г-жа Лидия Прокопова - представител на Регионалното управление на образованието, ландшафтен архитект Илона Коцопулос - дарител, г-н Иван Пейчев – заместник-директор на начално училище „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец, родители, близки и приятели, учители и ученици. Госпожа Мочева поздрави гостите, похвали младите таланти за отличната работа и добрия пример, и благодари на финансиращия орган, домакините от хан „Хаджи Николи“, фотографът Нено Вълковски, който документира събитието, и на всички, които със своя труд, талант и усилия са допринесли за изпълнението на вдъхновяващия проект „Единни в многообразието“.

122459840 2709650865949610 2942728578182067713 n

„Прекрасно е чувството на удовлетворение, когато продуктът от труда на учители и ученици, подкрепени от родители и общественост е налице. Днес, всеки един от нас е уникален и различен - по етнос, визия, характер, професия, но всички сме заедно. Проектът „Единни в многообразието“ ни постави пред нови предизвикателства. Осъществихме иновативни дейности в областта на гражданското образование, историята и географията, екологията и здравословния начин на живот, спорта и изобразителните изкуства, в професионалното образование по моден дизайн, фризьорство и козметични услуги. Породиха се нови идеи, които ще развием в бъдеще“ – категорична е Боряна Мочева.

Ревю етноси 7

Водещи на събитието бяха Илияна Маламова и Денис Яланджиев от Х клас, по сценарий, изготвен с редакторската подкрепа на филолога Иваничка Джилянова – учител по български език и литература. Прическите на участниците бяха направени под ръководството на г-жа Емилия Лазарова - учител в специалност "Фризьорство".

ревю етноси Виктория

Първа дефилира Виктория Иванова, която демонстрира традиционна народна носия от Търновския регион на Северняшката фолклорна област, разположен на прехода между равнината и планината. Носията се състои от бяла риза, задна надиплена вълнена престилка, предна престилка и колан. Като цяло представлява двупрестилчена женска носия и се облича основно през лятото, а в някои селища на равнината и през цялата година. Всяко селище или група селища от планината или равнината има свои характерни особености в дрехите, изразени в кройката, материята, цветовете, използваната шевица и други.

Модната колекция „Етноси“, претворяваща традициите, бе представена под звуците на подбрана музика, характерна за различните етноси, от наши ученици – млади изследователи, творци и модели:

ревю етноси Виолета

Виолета Ганчева, с прическа от Денис Яланджиев, дефилира на фона на песента „Ерген деда, червен деда“ със своя моден модел на българско облекло от Северняшката фолклорна област, от т.н. „двупрестилчен“ тип, със Северняшки „косичник“ на главата. Характерно за това облекло е, че се състои от предна и задна бродирани престилки. Задната, която северняците наричат „бръчник“ (вълненик, тъкменик, пещемал, кърлянка, завешка), е изработена от памучен плат, с чупки, в долната част украсена с различни цветове плат и ширити. Предната престилка се нарича „фута“, украсена с богато нашити ширити. Ризата е от памучен плат, украсена по разреза на гърдите, яка-столче, към подгъва и ръкавите с ширити.

ревю етноси София 1

София Третякова, с прическа от Габриела Страхилова, дефилира на фона на песен на София Ротару, представяйки модел на украинското народно облекло, изработено с помоща на нейната баба и майка. Костюмът се състои от дълга памучна риза с разширен в долната част ръкав с печатани бродерии, върху нея е заметната плътна пола на фигурки, финализирана със завързан червен колан. На главата е вплетен украински венец от изкуствени цветя с различни цветове панделки. Украинските венци като украса за глава са световно известни.

ревю етноси 1

Йоана Иванова от IX клас, с прическа от Виктория Иванова, дефилира под звуците на Украинские песни, представяйки модния модел на София Третякова. Това украинско облекло включва блуза, украсена с красив ширит с рози по предната част и ръкава, който в долната част е разширен и завършващ с маншет, дълга пола с набран волан в долната част, украсена с ширит. Финален финес придават украсената престилка и богатото цветно украшение на главата, типично за украинките.

ревю етноси 2

Микаела-Хюлия Бакалова, с прическа от Севда Петрова от ХI клас, дефилира на музиката на Turkish dance, като представи официално облекло с турски елементи. Модният модел е изработен в екип с Габриела Страхилова от XI клас, специалност „Моден дизайн“. Идеята на Микаела-Хюлия е вдъхновена от облеклата за турския празник „къна“. Костюмът, скициран от нея включва дълга, елегантна, бяла рокля, разширена в долната част. Върху нея има горно великолепно червено облекло с красиви орнаменти по периферията. Ръкавите в долната си част са красиво клоширани, типични за турските облекла. На главата Микаела е със съкровено пазената от майка й забрадка.

ревю етноси 4

Дочка Станева от IX клас, с прическа от г-жа Емилия Лазарова, дефилира на музиката на Табор возвращается, представяйки модел на ромското облекло, изработен от Виктория Иванова. Шармантна рокля, която събужда усет за пламенни танци и ритми. Полата е от красив шарен, лъскав плат, клоширана, завършена с тънък, набран волан. Блузата е прекръстосана в предната част, украсена с клоширан шарен волан, по същия начин завършват и ръкавите. Допълнение към облеклото е шал на талията с лъскави украшения и на главата кърпа с парички за по-голяма пищност. Ромското облекло се отличава с пъстрота, обемност и удобство. Характерни за женските носии са многообразните волани и шевици, подчертаващи красотата на жената.

ревю етноси 5

В хореографията на модното ревю, накрая учениците символично се хванаха за ръце и в кръг, за да напомнят, че всички се обединяваме със своите добродетели и облекла, и да покажат, че са ученици от едно училище.

ревю етноси 6

ревю етноси 8

В своите заключителни думи, координаторът на проекта Камелия Джанабетска подчерта: „Гимназията е нищо без вас, хората в нея – като дом без семейство. Съвместното изпълнение на проекта „Единни в многообразието“ е наше общо дело. Може да сме оставали до късно, да сме работили до полунощ за общата ни цел – да имаме училище и общество, в което хора от различни етноси живеят в дух на толерантност, хармония и солидарност, решават проблемите си заедно, приемат различията помежду си и ги празнуват, както днес, на модното ревю, с красивата модна колекция, която създадохте - заслужавало си е.
Знайте, че се гордея с всеки един от вас, с дръзновението и усърдието, което проявихте. С вашите заложби и таланти, ден като днешния няма да е изключение. Вече втора година работим рамо до рамо, за да развием нашето училище като авторитетна образователна институция, в която всеки може да се изяви и да намери приятели и партньори. Благодаря Ви, че се впуснахте в действие със сърце и ум, с желание и радост, въпреки трудностите с COVID-19. Благодаря на доброволците - модни модели и водещи, на колегите от проектния екип и младите учители Цветелина Тутовска и Екрам Мюмюнов, които се присъединиха към нас, на дарителя и ландшафтен архитект Илона Коцопулос, която предостави екологични козметични продукти за наградите и ни оказва съдействие да надградим проекта със следващ, насърчаващ етнокултурните взаимодействия в чиста и здравословна околна среда чрез зелена класна стая на открито. И най-вече благодаря на г-жа Боряна Мочева, като й връчвам грамота за доброто ръководство, вдъхновението и ценните моменти в етнокултурните взаимодействия от името на проектния екип.“

ревю етноси 12

Госпожа Джанабетска връчи грамоти и на най-изявените участници в проекта - модни изследователи, творци и модели, и на водещите на модното ревю.

ревю етноси 9

ревю етноси 10

ревю цоидуем 12

ревю етноси 11

За организирането и провеждането на модното ревю допринесоха още г-н Георги Гърев – заместник директор, класните ръководители г-жа Елка Бакова, Марияна Иванова, Ивелина Недева и Иваничка Джилянова, г-жа Емилия Лазарова – озвучител, в качеството си на учител по музика, г-н Екрам Мюмюнов – осигурил озвучителната техника, г-жа Цветелина Тутовска – изработила уникалното украинско украшение за глава, носено от Йоана Иванова. Без всички тях, празникът нямаше да е същият.

ревю ЕТНОСИ

ревю етноси с Илона Коцопулос

прическа етноси виолета1

Прическа "Кок с перли"
Изработка: Денис Яланджиев,специалност "Фризьорство"
Модел: Виолета Ганчева, специалност "Моден дизайн"

прическа етноси Виолета

Прическата е с асиметричен бретон, диадема с цветя, кок и фуркети с бели перли. За оформянето на кока е използван дунапренен ринг. Прическата е стилизирана с рози в модерен стил, базиран на традициите в облеклото. Вдъхновена е от проект „Единни в многообразието - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Летен пленер по живопис

 пленер цоидуем 1
пленер цоидуем 3пленер цоидуем 10пленер цоидуем 9пленер цоидуем 14
 
пленер цоидуем 8
пленер цоидуем 16пренер цоидуем 8
пленер цоидуем гд1

пленер цоидуем гд2

пленер гн

пленер гд

плерер 11

пленер22

пленер55

пленер66

пленер44

пленер88

пленер мелек

                                        

 

емблема еразъм 2023

Проектът "За успешен професионален старт в Европа" е с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.

През месец март 2023 година, в рамките на две седмици ученици от VIII  до XII клас на ПГМД проведоха практики в елитни фризьорски и козметични салони и модни къщи за дизайн и изработка на облекла и аксесоари в град Будапеща, Унгария.

Практиките преминаха успешно. Учениците се запознаха и имаха възможността да упражняват иновативни методи и технологии във фризьорските и козметични услуги, както и в сферата на модната шевна индустрия. Станаха по-уверени и мотивирани за овладяване на избраната професия. По време на практиките учениците изградиха качества като отговорност и самодисциплина. Наложи им се да подобрят комуникативните си умения на  английски език. Козметиците съвестно изпълняваха практическите задания по време на практиката и представяха възложените писмени  проектни задания. Облужваха под наблюдение на наставник клиенти на салона за красота. В края на практиката г-жа Лилия Петрова – придружаващ учител,  със съдействието на наставника имаше възможността да оцени напредъка на своите ученици. Фризьорите извършваха практически задания в помощ на наставниците, изпълняваха процедури измиване на глава, масаж на глава, боядисване на коса, изработваха дамски прически и младежко мъжко подстригване с машинка и ножици.

В края на практиките бе направена демонстрация на наученото чрез изработка на две дамски прически на членовете на партниращата организация CEBA. Денис Миланов  показа младежко мъжко подстригване на косата на Синан Джамбазов.

received 143399795313135

Учениците от специалност „Моден дизайн“ практикуваха в две различни фирми, създаващи модни дрехи и аксесоари. В едната от фирмите учениците развиваха креативните си умения, наблюдаваха, скицираха, сглобяваха елементи и създаваха проекти на аксесоари. Изпълниха качествено своите поставени от наставник проекти.

336862851 582812993776006 187318120180752164 n

В другата фирма Sugarbird учениците стажуваха, създавайки модели за дрехи и изработването им. В края на практиките всеки ученик изработи дреха по собствен проект и я получи като подарък от фирмата. Всички ученици получиха своите сертификати за участие в практиките.

received 106996425655906

След завръщането си в училище се забеляза повишена мотивация за усвояване на избраната професия. Напредък в професионалните умения на учениците беше установен чрез наблюдение и дискусия при изпълнение на индивидуални практически задания. Денис Миланов и Николета Милева - ученици в последен гимназиален клас, защитиха успешно дипломните си проекти и получиха свидетелства за професионално обучение. Денис Миланов веднага започна работа по специалността си, уверен в своите възможности. Учениците от по-ниските класове споделиха наученото със своите съученици, разказаха за културата и забележителностите в Будапеща.

По отношение на езиковите способности напредъка бе установен с онлайн тест за проверка на езиково ниво по английски език. Резултатът от теста показа напредък  за всеки един участник в мобилността.

В часовете по учебна практика, в часовете на класа и на проведените родителски срещи всички ученици и родители бяха информирани с дейностите, целите и постигнатите резултати от проведената мобилност. В сайта на гимназията и страничката на ПГМД във фейсбук бяха публикувани снимки, придружени с кратко представяне на проекта. По-широката общественост беше информирана за случващото се от медиите.

Учители

На следващ етап се осъществи и мобилност с учителите от направление „Професионална подготовка“.

366088922 801120061494681 6874347875978252372 n

Имахме възможността да обменим  опит с водещи фирми като  Printa, Sugarbird, A-list salon. С професионалистите от Printa обсъдихме различни идеи за рационално и природосъобразно изразходване на материали при създаване на аксесоари и облекла, запознахме се с иновативни методи на принтиране върху плат. Ние предложихме  метод за изработка на аксесоари с жива вълна и представихме конкурсен модел на рокля и дамска чанта, изработен от наша ученичка. Обсъдихме възможностите за обучение чрез работа.

366054465 6604932369553198 5183166017361601964 n

В Sugarbird се запознахме с цялостния процес на създаване на облекла от висок клас - от идеята, през скицата, десенирането, скрояването и изработката до представянето пред крайния потребител - клиента.

Проведохме среща-разговор с наставничката на учениците, практикували в тази фирма, която изрази положително мнение за тяхната дисциплина, старание и успехи. В салона за красота A-list научихме за процеса на създаване на бизнес в областта на фризьорски и козметични услуги и начина за  успешно отстояване на фона на голямата  конкуренция. Запознахме се с предлаганите фризьорски и козметични услуги и обменихме опит с работещите в салона професионалисти. Обсъдихме използваните и предпочитани марки козметични продукти и продуктите за коса, предпочитаните  терапии за коса и кожа, както и възможните комплименти за клиента. И в трите фирми дискутирахме възможностите за дуално обучение и предимствата, които осигурява дуалната система на обучение. Наставниците споделиха, че чрез поставяне на ученика в реална работна среда се постига по-добро мотивиране за овладяване на професията, изгражда се у учениците дисциплинираност, самоконтрол и вярата за справяне с трудностите. По време на комуникациите се налагаше да използваме езиковите си умения по английски, в резултат на което отчетохме напредък в езиковото си ниво след завръщане в родината.

365861873 1034958174540096 9145273393421805735 n

Напредъкът бе установен чрез езиков онлайн тест за определяне на ниво. В професионално отношение всеки колега сподели, че се чувства обогатен от получената информация при проведените срещи по време на мобилността.

365898817 760476612514560 5722989529174084922 n 1

366153583 642754357619737 4090837039444953777 n

366088946 670315971311500 7624740397779378061 n

366092125 978264040115787 3234593310114795739 n

12.03.2023 г. Будапеща 

FB IMG 1678642269379

received 931937897840066

FB IMG 1678642293441

received 912867713169407

received 4181539528738821

FB IMG 1678642320093

11. 03.2023 г. Будапеща 

received 578900357594263

received 214747891126202

received 6425811890776781

received 741960820851021

10.03.2023 г. Будапеща 

received 150109037946556

received 967770997543909

received 1376433096531619

received 535229878754299

09.03.2023г.

received 237949988674560

received 927901828480144

received 5921074344643530

received 143399795313135

received 3066457020321461 edit 24849664897249

8.03.2023 г. Будапеща

received 1228293461139690

received 8916167391786666

received 757520875763552

received 756448262662876

received 106996425655906

received 887167625901198

received 527583209550624

received 192164223452926

received 152533757350159

received 218208197394020

received 974594420197079

received 552973053599028

07.03.2023 г. Будапеща

received 224452606626892

received 631395725463187

received 692328979302217

received 776920327235638

06.03.2023 г. Будапеща

received 232429795798291

received 593371676171318

received 2165538670502099

received 575386831186858

received 932552241435343

received 3564782140512596

received 866163144462535

received 217612184161071

received 1672394599846196

received 523933699891801

received 492030676293893

received 1233330887565640

received 1192403054968564

received 591007742646732

received 907987210351522

received 2407164622791896

received 199218129461913

Будапеща 05.03.2023 г. 

received 155382877334119

received 161001689729148

Предварителна подготовка: 

IMG 20230302 105155

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩА МОБИЛНОСТ ДО ГР. БУДАПЕЩА

received 913742746713417

IMG 20230224 184833

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ - УЧИТЕЛИ

по проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000076064 "За успешен професионален старт в Европа"/ "For a successful professional start in Europe" по Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

Уважаеми колеги, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „"За успешен професионален старт в Европа" ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново обявява прием на заявления за участие в мобилността. Проектът предвижда едноседмична мобилност в гр. Будапеща, Унгария с продължителност една седмица и ще се проведе през юли, 2023 г. Мобилността на групата учители има за цел повишаване на педагогическата им компетентност чрез запознаване с унгарския опит в приложението на обучението чрез работа (дуална система на обучение) в образованието. Петдневната работна програма включва семинарни занятия и професионални визити. Желаещите да се включат в мобилността следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), назначена със заповед на Директора на ПГ по моден идзайн, гр.В.Търново


Задължителни условия за участниците в подбора:
- да са учители, преподаващи предмет/и/ по професионална подготовка, на ученици в дуална система на обучение,  Чужд език по професия в ПГМД или да заемат длъжността заместник директор;
- да нямат наложени дисциплинарни наказания;
- да са запознати със съдържанието и целите на проекта и да имат нагласата да съдействат активно за неговото реализиране;
- да са съгласни личните им данни да бъдат използвани за целите на проекта, както да бъдат снимани във видео- или фото – формат във връзка с участие в дейностите по проекта;
- да притежават умения за работа в екип и организационни умения;
- да са съгласни заснетите изображения да бъдат свободно публикувани, включително в електронен вид, с цел публичност на проекта;
- да предоставят мотивационно писмо.

Критерии за подбора (при изпълнени условия за участие):

- образователна квалификационна степен (ОКС) – до 3 т.
- придобита професионално квалификационна степен (ПКС) – до 5 т.
- участие в квалификационни курсове, семинари, обучения – до 5 т.
- разработване на проекти през учебната 2021-2022 г.– до 5 т.
- реализиране на проекти през учебната 2021-2022 г.– до 5 т.
- брой учебни часове на ученици в дуална система на обучение за 2022-2023  г. – до 3 т.
- участие в обучения, отнасящи се до обучение чрез работа( дуална система на обучение) – до 3 т.
- ниво на владеене на английски език – до 3 т.
- точки, получени при диференцирано заплащане – до 5 т.
- участие в предходни мобилности по програма Еразъм+ - до 3 т.

След първо класиране ще бъдат излъчени участници за предварителна подготовка.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ за участие в проекта може да получите г-н Г.Гърев - координатор. 

Заявления се подават при Завеждащ административна служба на гимназията – г-ца Петя Начева.

Краен срок за подаване на заявления: 28.02.2023 г.
Резултатите от класирането: 10.03.2023 г.

 

 

лого еразъм

 

KA122-VET - Short-term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training

National Agency of the applicant organisation: BG01 - Human Resource Development Centre (HRDC)

ДОГОВОР НОМЕР – 2022-1-BG01-KA122-VET-000076064

"За успешен професионален старт в Европа" 

"For a successful professional start in Europe"

Период на изпълнение: 01/09/2022 - 31/08/2023

Максималният размер на отпуснатите безвъзмездни средства е 39014 EUR

Координатор: Георги Гърев, зам.-директор по учебната дейност

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В УЧЕНИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ

ПО ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA122-VET-000076064 "За успешен професионален старт в Европа", по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

Уважаеми ученици от , X и XIIа класове от професионални направления:

 • „Дизайн“, професия „Моден дизайн“

и

 • „Фризьорски и козметични услуги“; професия „Фризьор”, и професия „Козметик“ Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново обявява прием на заявления за участие в проект „За успешен професионален старт в Европа”.

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващащи целева група от 12 ученици и двама придружаващи учители. Практиката е с продължителност две седмици и ще се проведе през 2023 г. в гр. Будапеща, Унгария.

Партньори: A-LIST Nádor Kft., First Central European Benefit Association, Mater és Társa Szolgáltató Betéti Társaság, Nini Molnar Kft. и Kurdon Anna са избраните партньори, които ще подпомогнат гимназията в реализирането на мобилностите.

Желаещите за включване в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ).

Право на участие имат ученици от Xа, XIа и XIIа класове, професия „Дизайнер”, професия „Козметик“, професия „Фризьор“. Критериите, по които ще се извърши подборът, са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на ясна и прозрачна процедура при извършването му.

Подборът ще бъде извършен на два етапа.

Първи етап на подбор на участници в мобилността да се извърши по следните критерии:

№ 

 КРИТЕРИИ

 ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ

 БРОЙ ТОЧКИ

1.

Мотивация на ученика за включване в мобилността и всички дейности за популяризиране на резултатите

Мотивационно писмо и есе на тема: „Как виждам себе си в бъдещето като професионалист“

Максимален максимален брой точки 4 за мотивационно писмо или за есе

2.

Успех на ученика от учебната 2021/2022 г.  по професионална подготовка да е не по-малък от  Добър /4,00/.

Справка от електронен дневник

Оценката дава точките

Максимален брой точки 6

3.

Годишна оценка по английски език за учебната 2021/2022 година

Справка от електронен дневник

Оценката дава точките

Максимален брой точки 6

4.

 Отсъствия по неуважителни причини за учебната 2021/2022 г.

Справка от електронен дневник

Над 10 отсъствия – 0 точки

От 8-10 отсъствия - 1 точка

6 - 7 отсъствия 2 точки

4 - 5 отсъствия  3 точки

До 4 отсъствия 4 точки

5.

Културно и възпитано поведение на ученика

Справка от класния ръководител

ДА /  НЕ

6.

Участия и изяви в извънкласни и извънучилищни мероприятия

Справка от класния ръководител

ДА /  НЕ

Ще се извърши подбор от 15 ученици от десети до дванадесети клас.

След езиковата и професионална подготовка да се проведе втори подбор за определяне на 12 ученици и 3 резерви

Втори подбор ще се извърши по следните критерии:

№ 

КРИТЕРИИ

БРОЙ ТОЧКИ

1.

Тест по чужд език - английски език 

Максимален брой точки 6 

2.

Тест по професията

Максимален брой точки 6

Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора от Комисия за подбор на участници в мобилността.

При равен брой точки, при всяко класиране се взема предвид мотивационното писмо.

Междинните и окончателното класиране ще бъде публикувани на сайта на училището (www.pgmdvt.com)

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ за участие в проекта може да получите от г-н Георги Гърев. 

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в подбор за ученическа мобилност до гр.Будапеща
Попълнените заявления и мотивационни писма се подават при Завеждащ административна служба на гимназията – г-ца Петя Начева.

Крайният срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо е 15 ноември 2022 г.

Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени до 25 ноември 2022 г.

Класирани ученици за мобилност в периода 04-19.03.2023 г. до гр.Будапеща

 

лого еразъм

2021/2022 година

KA122-VET - Short-term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training

National Agency of the applicant organisation: BG01 - Human Resource Development Centre (HRDC)

ДОГОВОР НОМЕР – 2022-1-BG01-KA122-VET-000076064

"За успешен професионален старт в Европа" 

"For a successful professional start in Europe"

Период на изпълнение: 01/09/2022 - 31/08/2023

Максималният размер на отпуснатите безвъзмездни средства е 39014 EUR

Координатор: Георги Гърев, зам.-директор по учебната дейност

Подготовката на бъдещи кадри със съответстващи на нуждите на бизнеса и националната икономика квалификации изисква нови подходи в областта на професионалното образование и обучение. Работата на ПГМД е основана на превръщане на професионално образование и обучение в привлекателна възможност за учене, отчитайки, че главна ценност в образователната система е ученикът с неговите заложби, интереси и потребности. Основната цел, на която се подчиняват интересите на останалите участници в образователно-възпитателния процес са осигуряване на равен достъп и качествено образование за учениците. Основната цел и приоритетите на училищната образователна политика е осигуряване на високо качество на образование - учене през целия живот с непрекъснато надграждане на знания, умения и компетентности у всички ученици и насърчаване на развитието на способностите им в процеса на обучение и възпитание.

Продължителността на мобилността е 2 седмици и в нея ще участват 12 ученици, които се обучават в професиите Моден дизайнер, Козметик и Фризьор.

Цел 1: Придобиване на опит и увереност в знанията и уменията на учениците като бъдещи професионалисти
Цел 2: Осигуряване на равен достъп до европейски опит на всички ученици,

Цел 3: Подобряване възможността за успешна реализация

От 18 март до 2 април 2023 г. в Будапеща ще се проведе мобилност с цел придобиване на професионален опит в истинска работна среда. В нея ще участват 12 младежи и двама учители. В края на януари 2023 г. ще се проведе предварителен подбор между учениците от  X, XI,XII клас, които се обучават бучават в една от професиите “Моден дизайнер”, “Козметик”, “Фризьор”.

Цел 4: Подобряване на възможностите за прилагане на система за дуалната система и обмен на добри практики

В проекта „За успешен професионален старт в Европа“ е планирана да се осъществи и едноседмична учителска мобилност. Периодът на провеждането е 09.07.23-15.07.23 отново в Будапеща. В нея ще вземат участие 5 преподавали по професионална подготовка и целта е да получат възможност да се срещнат с училища и компании, които са част от дуалното обучение в Унгария. Подборът ще се осъществи през месец февруари. 

В Будапеща ще бъдат организирани различни срещи и семинари с училища, които практикуват дуалното обучение и техни бизнес партньори, за да могат преподавателите да придобият цялостна представа за процеса. По този начин ще успеят да се разменят добри практики, както от страната на институцията, която изпраща младежите, така и от страна на бизнеса, ще спомогне да се открият какви са ползите за всяка една от страните и учителите ще могат да ги имплементират в процесите на ПГМД. Това ще допринесе да се разшири мрежата от партниращи на училището представители на бизнеса.

 

лого еразъм

2020/2021 година

17 /седемнадесет/ ученици и 2 /двама/ ръководители от Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново от 20.07.2021г. до 10.08.2021 г. взеха участие в мобилност до гр. Барселона, Испания по проект № 2019-1-BG01-KA102-061365 на тема „ЗАЕДНО В ЕВРОПА – ЗА УСПЕШЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАРТ“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование“, финансиран от програма „Еразъм +“, ЦРЧР. 

Целта на осъществяването на проекта беше повишаване на професионалните умения на учениците по професиите: „Фризьор“, „Козметик“ и „Дизайнер“ от професионално направлене „Фризьорски и козметични услуги“ и „Моден дизайн“ в различни фирми в Барселона, Испания. Учениците не само работиха, но и откриваха новости, социализираха се и се адаптираха. Водиха междукултурен диалог и усъвършенстваха езиковите си умения. Несъмнено създадоха нови контакти. Запознаха се с работните изисквания на Испания, както и разшириха кръгозора си. Посетиха забележителности като: Парк Гюел, Саграда Фамилия, Площад Каталуния, Площад Испания, Магическия фонтан, Замъкът на Монтжуик, Стадионът Ноу Камп, Катедралата на Барселона, Готически квартал, Музея на Пикасо, Монумента на Колумб, Ла Рамбла, Кула Агбар, Триумфалната арка и др. 

Официалнният момент на връчване на сертификатите за успешно проведената производствена практика на учениците беше извършено в края на мобилността в Real Círculo Artístico, град Барселона, Испания в присъствието на работодателите и на Петя Начева, учител по чужд език и Цветелина Тутовска-Милчева, учител по професионална подготовка. По предварителната подготовка на учениците работи старши учител по професионална подготовка Лилия Петрова. 

След завръщането си от мобилност, учениците от Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново са придобили професионален опит, информация за Испания и култура на страната. Имат обогатено професионално и лично портфолио, споделен богат социален и житейски опит. 

Мобилността бе реализирана след две отлагания, поради COVID-19.

https://www.facebook.com/mariabcnpeluquerias

Няма налично описание.

 

Няма налично описание.

229176906 356864115827752 2420205055632633782 n

229647566 610044833325892 5711046172253644500 n

219541750 231964311984150 1311488702205274597 n

220396960 577978290240311 2977452019004410955 n

222067330 183650070470943 7545777056712628863 n

 

248758970 1253572645158320 1737291923840736520 n

248879273 461934945255939 2729238706948374244 n

СЪОБЩЕНИЕ:

В изпълнение на дейностите след удължаване на проекта, поради COVID-19 ученическата мобилност до гр.Барселона ще се проведе в периода 20.07. - 10.08.2021 г.

На 14.07.2021 г. от 17.00 ч. в електронната платформа Teams ще се проведе родителска среща на включените ученици с екипа.

***********************************************************************************************************************************************

image002

image003

logosbeneficaireserasmusleft bg

Ученическа мобилност по проект № 2019-1-BG01-KA102-061365,

на тема „ЗАЕДНО В ЕВРОПА - ЗА УСПЕШЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАРТ“

Ключова дейност , „Образователна мобилност за граждани“, сектор:“Професионално образование“,  финансиран от програма „Еразъм +“

ПРОФЕСИИ/СПЕЦИАЛНОСТИ:

"Дизайнер"/"Моден дизайн",

"Фризьор"/"Фризьорство",

"Козметик"/"Козметика"

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващащи целева група от 18 ученици и двама придружаващи учители. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в периода 15 март - 4 април 2020 г. в гр. Барселона, Испания.

Учениците, които желаят да се включат в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността, предложена от Педагогическия съвет и назначена със заповед на Директора на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново.

Право на участие имат ученици от специалностите "Моден дизайн", "Фризьорство" и "Козметика".

Критериите, по които ще се извърши подборът, са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на ясна и прозрачна процедура при извършването му.

Критериите за подбор на участници в ученическата мобилност по проект № 2019-1-BG01-KA102-061365, Ключова дейност , „Образователна мобилност за граждани“, сектор:“Професионално образование“,  финансиран от програма „Еразъм +“, на тема „Заедно в Европа – за успешен професионален старт“ са съгласувани и приети от Комисията за определяне на критерии за подбор, в състав: г-н Георги Гърев, г-жа Иваничка Джилянова и г-жа Лилия Петрова.

Комисията взе решение подборът да бъде извършен на два етапа .

Първи етап на подбор на участници в мобилността да се извърши по следните критерии:

№ по ред

 

КРИТЕРИИ

 

ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ

 

БРОЙ ТОЧКИ

1.

Учениците да се обучават в една от професиите - „Козметик“, „Фризьор“, „Дизайнер“

Служебна бележка

 

2.

Мотивация на ученика за включване в мобилността и всички дейности за популяризиране на резултатите

Мотивационно писмо и есе на тема: „Как си представям живота си след 10 години“ или „Какво искам от живота“

Максимален брой точки - по 4 за мотивационно писмо и за есе

3.

Успех на ученика от учебната 2018/2019 г. да е над Добър /4,00/.

Справка от класния ръководител

Оценката дава точките

4

Годишна оценка по английски език за учебната 2018/2019 година

Справка от класния ръководител

Оценката дава точките

5.

Културно и възпитано поведение на ученика

Справка от класния ръководител

Максимален брой точки 4

6.

 Максимален брой отсъствия по неуважителни причини за учебната 2018/2019 г. - 10

Справка от класния ръководител

Максимален брой точки 4

7.

Участия и изяви в извънкласни и извънучилищни мероприятия

Справка от класния ръководител

Максимален брой точки 4

 Втори подбор да се извърши по следните критерии:

№ по ред

КРИТЕРИИ

 

БРОЙ ТОЧКИ

1

Тест по английски език

Максимален брой точки 4

2

Тест по професията

Максимален брой точки 4

Заявление за участие може да изтеглите от ТУК или да получите в стая 304 от г-ца Петя Начева, Завеждащ административна служба в ПГМД.

Попълнените заявления и мотивационни писма се подават при Завеждащ административна служба в стая 304.

Краен срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо: 28 октомври 2019 г.
Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени на 05 ноември 2019 г.

ПРОЕКТ "Да направим училището привлекателно за младите хора" - "Училище зе себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти (УСПЕХ)"

- Клуб "Историята в снимки", ръководител: Диянка Върбанова

- Клуб "Лингвистика - английски език", ръководител: Росица Даскалова

- Клуб "Сексуално и репродуктивно здраве", ръководител: Елка Бакова

- "Арт студио за изящни и приложни изкуства", ръководител: Боряна Мочева

Публична изява: РНБ "П. Р. Славейков" Велико Търново - домакин на проект "УСПЕХ"

2009/2010 г.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013,

Проект BG 051PO001-4.2.03-0903 ЗНАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ТВОРЧЕСТВО

Основна област на интервенция "Децата и младежта в в образованието и обществения живот"

Приоритетна ос "Подобряване достъпа до образование и обучение"

Схема "Да направим училището привлекателно за младите хора"

Клуб "ПАЛИТРА", ръководител Боряна Мочева

Основните дейности са свързани с рисувано стъкло, макраме, изработка на бижута и аксесоари.

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню