"Единни в многообразието" - иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново"

Списък на класираните за финансиране проекти и одобрените им бюджети - КП 33.18-2019 - ЦОИДУЕМ

лого цоидуем

 ПРОЕКТ

„Единни в многообразието –

иновативни действия за интеркултурно образование в

Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново“

Договор № БС3318-1-025/29.10.2019 г. по КП 33.18-2019 на ЦОИДУЕМ при Министерството на образованието и науката

 

Резюме на проекта

Бенефициент:
Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново (ПГМД)

 Обща стойност на проекта: 13 996 BGN

 Основна цел на проекта:
Подобрено включване на учениците от етническите малцинства в местни иновативни действия за интеркултурно образование в дух на взаимно зачитане на човешкото достойнство и толерантност.

 Стратегически цели на проекта:

 • Осигуряване на равен достъп до качествено образование за учениците от етническите малцинства.
 • Повишаване на капацитета и мотивиране на ученици от етническите малцинства и мнозинството, и съхранение и развитие на тяхната културна идентичност
 • Развитие на ценностите, свързани с толерантност, хуманизъм, взаимно уважение и желание за усъвършенстване, и пълноценна социализация на учениците от етническите малцинства.
 • Модернизиране на интеркултурното образование като неотменна част от подготовката на подрастващите от различен етнически произход.

 Целеви групи:

 • Ученици, които участват в процеса на образователната интеграция;
 • Учители, работещи в мултиетническа среда, опознаващи социални и културни норми на етническите общности;
 • Родители на ученици, които участват в процеса на образователната интеграция.

 Дейности по проекта:
Дейност 1: Управление на проекта

 • работни срещи на екипа;
 • управление на проекта;
 • оперативни срещи за мониторинг и оценка;
 • организиране, обзавеждане и оборудване на офис/работно място за управлението на проекта;
 • осигуряване на необходимото материално и техническо оборудване, консумативи и материали за изпълнение на дейностите.

 Дейност 2: Информиране и публичност

 • Организиране на пресконференции;
 • Изработване и популяризиране на банер, информационни дипляни и прессъобщения;
 • Публикуване на информация за проекта в страницата на ПГМД във Facebook.

 Дейност 3: Разработване и въвеждане на програми за интеркултурно образование

 • Разработване на програми по „Екология и здраве“, „Физкултура и спорт“, „Музика“, „Моден дизайн“ и „Географски маршрути“ като нова форма за интеркултурно образование и извънкласна дейност;
 • Изработване на презентации за интерактивни уроци по програмите за интеркултурно образование на учениците;
 • Изработване на презентация за Деня на водата – 22 март съгласно Плана за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в ПГМД – Велико Търново за 2019 – 2020 г.

 Дейност 4: Иновативни заедно – равни шансове за млади изследователи

 • Създаване на интеркултурен календар с мотото на ЕС „Единни в многообразието“;
 • Създаване на географски маршрути „По пътя на наследството“;
 • Създаване на модни модели на тема „Красотата и уникалността във външния вид на етносите“;
 • Създаване на модна колекция „Етноси“ – изработване на облекла с хaрaктeрни eлeмeнти зa традициите на бългaрите, турцитe и ромите, и за българите в чужбина (Украйна) като израз на колективната и индивидуалната идентичност на етносите.

 Дейност 5: Развитие на социални и екологични знания, умения и компетентности

 • Тематична дискусия „Екология и здраве“;
 • Екопоход до Преображенския манастир;
 • Спортен празник, посветен на Деня на Земята.

 Дейност 6: Етнокултурни взаимодействия

 • Провеждане на екскурзия с учебна цел „По пътя на наследството;
 • Организиране на художествена изложба „Общо минало - общо бъдеще“;
 • Организиране и провеждане на модно ревю „Етноси“;
 • Летен пленер по живопис;
 • Създаване и поддържане на тематична страница за проекта.

 Резултати от проекта:

 • Подобрено включване и образователни резултати на учениците от етническите малцинства;
 • Изградено позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот;
 • Стимулирано развитие на индивидуалните заложби и таланти на ученици от различни етноси;
 • Осигурена благоприятна и толерантна образователна среда.

 Приноси:

 • Проектът дава отговор на едно от най-големите предизвикателства на нашето време - хора от различни етноси да живеят в дух на социална солидарност, да решават заедно проблемите, да приемат различията помежду си и да ги празнуват;
 • Дейностите насърчават опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Продукти от проекта:

Информационна дипляна

Банер

Плакат – Интеркултурен календар

Презентация за Деня на водата 2020

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню