Еразъм +

лого еразъм

KA122-VET - Short-term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training

National Agency of the applicant organisation: BG01 - Human Resource Development Centre (HRDC)

ДОГОВОР НОМЕР – 2022-1-BG01-KA122-VET-000076064

"За успешен професионален старт в Европа" 

"For a successful professional start in Europe"

Период на изпълнение: 01/09/2022 - 31/08/2023

Максималният размер на отпуснатите безвъзмездни средства е 39014 EUR

Координатор: Георги Гърев, зам.-директор по учебната дейност

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В УЧЕНИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ

ПО ПРОЕКТ 2022-1-BG01-KA122-VET-000076064 "За успешен професионален старт в Европа", по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

Уважаеми ученици от , X и XIIа класове от професионални направления:

  • „Дизайн“, професия „Моден дизайн“

и

  • „Фризьорски и козметични услуги“; професия „Фризьор”, и професия „Козметик“ Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново обявява прием на заявления за участие в проект „За успешен професионален старт в Европа”.

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващащи целева група от 12 ученици и двама придружаващи учители. Практиката е с продължителност две седмици и ще се проведе през 2023 г. в гр. Будапеща, Унгария.

Партньори: A-LIST Nádor Kft., First Central European Benefit Association, Mater és Társa Szolgáltató Betéti Társaság, Nini Molnar Kft. и Kurdon Anna са избраните партньори, които ще подпомогнат гимназията в реализирането на мобилностите.

Желаещите за включване в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ).

Право на участие имат ученици от Xа, XIа и XIIа класове, професия „Дизайнер”, професия „Козметик“, професия „Фризьор“. Критериите, по които ще се извърши подборът, са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на ясна и прозрачна процедура при извършването му.

Подборът ще бъде извършен на два етапа.

Първи етап на подбор на участници в мобилността да се извърши по следните критерии:

№ 

 КРИТЕРИИ

 ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ

 БРОЙ ТОЧКИ

1.

Мотивация на ученика за включване в мобилността и всички дейности за популяризиране на резултатите

Мотивационно писмо и есе на тема: „Как виждам себе си в бъдещето като професионалист“

Максимален максимален брой точки 4 за мотивационно писмо или за есе

2.

Успех на ученика от учебната 2021/2022 г.  по професионална подготовка да е не по-малък от  Добър /4,00/.

Справка от електронен дневник

Оценката дава точките

Максимален брой точки 6

3.

Годишна оценка по английски език за учебната 2021/2022 година

Справка от електронен дневник

Оценката дава точките

Максимален брой точки 6

4.

 Отсъствия по неуважителни причини за учебната 2021/2022 г.

Справка от електронен дневник

Над 10 отсъствия – 0 точки

От 8-10 отсъствия - 1 точка

6 - 7 отсъствия 2 точки

4 - 5 отсъствия  3 точки

До 4 отсъствия 4 точки

5.

Културно и възпитано поведение на ученика

Справка от класния ръководител

ДА /  НЕ

6.

Участия и изяви в извънкласни и извънучилищни мероприятия

Справка от класния ръководител

ДА /  НЕ

Ще се извърши подбор от 15 ученици от десети до дванадесети клас.

След езиковата и професионална подготовка да се проведе втори подбор за определяне на 12 ученици и 3 резерви

Втори подбор ще се извърши по следните критерии:

№ 

КРИТЕРИИ

БРОЙ ТОЧКИ

1.

Тест по чужд език - английски език 

Максимален брой точки 6 

2.

Тест по професията

Максимален брой точки 6

Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора от Комисия за подбор на участници в мобилността.

При равен брой точки, при всяко класиране се взема предвид мотивационното писмо.

Междинните и окончателното класиране ще бъде публикувани на сайта на училището (www.pgmdvt.com)

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ за участие в проекта може да получите от г-н Георги Гърев. 

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в подбор за ученическа мобилност до гр.Будапеща
Попълнените заявления и мотивационни писма се подават при Завеждащ административна служба на гимназията – г-ца Петя Начева.

Крайният срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо е 15 ноември 2022 г.

Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени до 25 ноември 2022 г.

 

лого еразъм

2021/2022 година

KA122-VET - Short-term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training

National Agency of the applicant organisation: BG01 - Human Resource Development Centre (HRDC)

ДОГОВОР НОМЕР – 2022-1-BG01-KA122-VET-000076064

"За успешен професионален старт в Европа" 

"For a successful professional start in Europe"

Период на изпълнение: 01/09/2022 - 31/08/2023

Максималният размер на отпуснатите безвъзмездни средства е 39014 EUR

Координатор: Георги Гърев, зам.-директор по учебната дейност

Подготовката на бъдещи кадри със съответстващи на нуждите на бизнеса и националната икономика квалификации изисква нови подходи в областта на професионалното образование и обучение. Работата на ПГМД е основана на превръщане на професионално образование и обучение в привлекателна възможност за учене, отчитайки, че главна ценност в образователната система е ученикът с неговите заложби, интереси и потребности. Основната цел, на която се подчиняват интересите на останалите участници в образователно-възпитателния процес са осигуряване на равен достъп и качествено образование за учениците. Основната цел и приоритетите на училищната образователна политика е осигуряване на високо качество на образование - учене през целия живот с непрекъснато надграждане на знания, умения и компетентности у всички ученици и насърчаване на развитието на способностите им в процеса на обучение и възпитание.

Продължителността на мобилността е 2 седмици и в нея ще участват 12 ученици, които се обучават в професиите Моден дизайнер, Козметик и Фризьор.

Цел 1: Придобиване на опит и увереност в знанията и уменията на учениците като бъдещи професионалисти
Цел 2: Осигуряване на равен достъп до европейски опит на всички ученици,

Цел 3: Подобряване възможността за успешна реализация

От 18 март до 2 април 2023 г. в Будапеща ще се проведе мобилност с цел придобиване на професионален опит в истинска работна среда. В нея ще участват 12 младежи и двама учители. В края на януари 2023 г. ще се проведе предварителен подбор между учениците от  X, XI,XII клас, които се обучават бучават в една от професиите “Моден дизайнер”, “Козметик”, “Фризьор”.

Цел 4: Подобряване на възможностите за прилагане на система за дуалната система и обмен на добри практики

В проекта „За успешен професионален старт в Европа“ е планирана да се осъществи и едноседмична учителска мобилност. Периодът на провеждането е 09.07.23-15.07.23 отново в Будапеща. В нея ще вземат участие 5 преподавали по професионална подготовка и целта е да получат възможност да се срещнат с училища и компании, които са част от дуалното обучение в Унгария. Подборът ще се осъществи през месец февруари. 

В Будапеща ще бъдат организирани различни срещи и семинари с училища, които практикуват дуалното обучение и техни бизнес партньори, за да могат преподавателите да придобият цялостна представа за процеса. По този начин ще успеят да се разменят добри практики, както от страната на институцията, която изпраща младежите, така и от страна на бизнеса, ще спомогне да се открият какви са ползите за всяка една от страните и учителите ще могат да ги имплементират в процесите на ПГМД. Това ще допринесе да се разшири мрежата от партниращи на училището представители на бизнеса.

 

лого еразъм

2020/2021 година

17 /седемнадесет/ ученици и 2 /двама/ ръководители от Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново от 20.07.2021г. до 10.08.2021 г. взеха участие в мобилност до гр. Барселона, Испания по проект № 2019-1-BG01-KA102-061365 на тема „ЗАЕДНО В ЕВРОПА – ЗА УСПЕШЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАРТ“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование“, финансиран от програма „Еразъм +“, ЦРЧР. 

Целта на осъществяването на проекта беше повишаване на професионалните умения на учениците по професиите: „Фризьор“, „Козметик“ и „Дизайнер“ от професионално направлене „Фризьорски и козметични услуги“ и „Моден дизайн“ в различни фирми в Барселона, Испания. Учениците не само работиха, но и откриваха новости, социализираха се и се адаптираха. Водиха междукултурен диалог и усъвършенстваха езиковите си умения. Несъмнено създадоха нови контакти. Запознаха се с работните изисквания на Испания, както и разшириха кръгозора си. Посетиха забележителности като: Парк Гюел, Саграда Фамилия, Площад Каталуния, Площад Испания, Магическия фонтан, Замъкът на Монтжуик, Стадионът Ноу Камп, Катедралата на Барселона, Готически квартал, Музея на Пикасо, Монумента на Колумб, Ла Рамбла, Кула Агбар, Триумфалната арка и др. 

Официалнният момент на връчване на сертификатите за успешно проведената производствена практика на учениците беше извършено в края на мобилността в Real Círculo Artístico, град Барселона, Испания в присъствието на работодателите и на Петя Начева, учител по чужд език и Цветелина Тутовска-Милчева, учител по професионална подготовка. По предварителната подготовка на учениците работи старши учител по професионална подготовка Лилия Петрова. 

След завръщането си от мобилност, учениците от Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново са придобили професионален опит, информация за Испания и култура на страната. Имат обогатено професионално и лично портфолио, споделен богат социален и житейски опит. 

Мобилността бе реализирана след две отлагания, поради COVID-19.

https://www.facebook.com/mariabcnpeluquerias

Няма налично описание.

 

Няма налично описание.

229176906 356864115827752 2420205055632633782 n

229647566 610044833325892 5711046172253644500 n

219541750 231964311984150 1311488702205274597 n

220396960 577978290240311 2977452019004410955 n

222067330 183650070470943 7545777056712628863 n

 

248758970 1253572645158320 1737291923840736520 n

248879273 461934945255939 2729238706948374244 n

СЪОБЩЕНИЕ:

В изпълнение на дейностите след удължаване на проекта, поради COVID-19 ученическата мобилност до гр.Барселона ще се проведе в периода 20.07. - 10.08.2021 г.

На 14.07.2021 г. от 17.00 ч. в електронната платформа Teams ще се проведе родителска среща на включените ученици с екипа.

***********************************************************************************************************************************************

image002

image003

logosbeneficaireserasmusleft bg

Ученическа мобилност по проект № 2019-1-BG01-KA102-061365,

на тема „ЗАЕДНО В ЕВРОПА - ЗА УСПЕШЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАРТ“

Ключова дейност , „Образователна мобилност за граждани“, сектор:“Професионално образование“,  финансиран от програма „Еразъм +“

ПРОФЕСИИ/СПЕЦИАЛНОСТИ:

"Дизайнер"/"Моден дизайн",

"Фризьор"/"Фризьорство",

"Козметик"/"Козметика"

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващащи целева група от 18 ученици и двама придружаващи учители. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в периода 15 март - 4 април 2020 г. в гр. Барселона, Испания.

Учениците, които желаят да се включат в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността, предложена от Педагогическия съвет и назначена със заповед на Директора на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново.

Право на участие имат ученици от специалностите "Моден дизайн", "Фризьорство" и "Козметика".

Критериите, по които ще се извърши подборът, са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на ясна и прозрачна процедура при извършването му.

Критериите за подбор на участници в ученическата мобилност по проект № 2019-1-BG01-KA102-061365, Ключова дейност , „Образователна мобилност за граждани“, сектор:“Професионално образование“,  финансиран от програма „Еразъм +“, на тема „Заедно в Европа – за успешен професионален старт“ са съгласувани и приети от Комисията за определяне на критерии за подбор, в състав: г-н Георги Гърев, г-жа Иваничка Джилянова и г-жа Лилия Петрова.

Комисията взе решение подборът да бъде извършен на два етапа .

Първи етап на подбор на участници в мобилността да се извърши по следните критерии:

№ по ред

 

КРИТЕРИИ

 

ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ

 

БРОЙ ТОЧКИ

1.

Учениците да се обучават в една от професиите - „Козметик“, „Фризьор“, „Дизайнер“

Служебна бележка

 

2.

Мотивация на ученика за включване в мобилността и всички дейности за популяризиране на резултатите

Мотивационно писмо и есе на тема: „Как си представям живота си след 10 години“ или „Какво искам от живота“

Максимален брой точки - по 4 за мотивационно писмо и за есе

3.

Успех на ученика от учебната 2018/2019 г. да е над Добър /4,00/.

Справка от класния ръководител

Оценката дава точките

4

Годишна оценка по английски език за учебната 2018/2019 година

Справка от класния ръководител

Оценката дава точките

5.

Културно и възпитано поведение на ученика

Справка от класния ръководител

Максимален брой точки 4

6.

 Максимален брой отсъствия по неуважителни причини за учебната 2018/2019 г. - 10

Справка от класния ръководител

Максимален брой точки 4

7.

Участия и изяви в извънкласни и извънучилищни мероприятия

Справка от класния ръководител

Максимален брой точки 4

 Втори подбор да се извърши по следните критерии:

№ по ред

КРИТЕРИИ

 

БРОЙ ТОЧКИ

1

Тест по английски език

Максимален брой точки 4

2

Тест по професията

Максимален брой точки 4

Заявление за участие може да изтеглите от ТУК или да получите в стая 304 от г-ца Петя Начева, Завеждащ административна служба в ПГМД.

Попълнените заявления и мотивационни писма се подават при Завеждащ административна служба в стая 304.

Краен срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо: 28 октомври 2019 г.
Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени на 05 ноември 2019 г.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню