Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

лого РАВЕН ДОСТЪП до училищно образованиелого 2 РАВЕН достъп

Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020г.

Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от наставници -представители на работодателите.
Изпълнението на проекта създава условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение (ПОО) и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда чрез регламентиране на единни правила за училищните екипи.

Специфичните цели на проекта са:

1. Повишаване на броя на учениците в професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионална подготовка, и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда;

2. Повишаване на дела на завършилите професионално образование, които са започнали работа, свързана с образованието им, в първата година след завършването;

3. Подобряване на връзката „ученик – училище – родител – работодател“ и популяризиране на дуалната система на обучение.

Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Целевите групи по проекта са:

1. Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка;

2. Учители по професионална подготовка в училища от системата на професионалното образование и обучение, както и учители-методици;

3. Наставници – представители на партниращите предприятия;

4. Родители.

Дейности по проекта са:

Дейност 1 Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение:

Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение;

Поддейност 1.2. Закупуване на оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. на работни и предпазни облекла и лични предпазни средства;

Поддейност 1.3. Разработване/закупуване на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности на ниво училище.

Дейност 2 Дейности в подкрепа на образователната система

Дейностите включват разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, изготвяне на инструментариум за оценка на работното място.

Дейност 3 Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение:

Поддейност 3.1. Предоставяне на подкрепа за ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение, посредством участия в „пробно стажуване“ в партниращо предприятие;

Поддейност 3.2. Провеждане на допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка за ученици, които се обучават в X-ти клас на първи гимназиален етап.

Дейност 4 Дейности в подкрепа на работодателите:

Поддейност 4.1. Обучения на наставници в педагогически и методически умения;

Поддейност 4.2. Осигуряване на наставници за провеждане на дуалната система на обучение в предприятията;

Поддейност 4.3. Информационни кампании за информиране относно нормативните изисквания за предприятията при участие в дуалната система на обучение сред представители на предприятия.

Дейност 5 Дейности в подкрепа на родителите

Дейностите включват работа със заинтересованите страни за подобряване на връзката "ученик – училище – родител - работодател" и популяризиране на дуалната система на обучение

Училищен екип за организация и управление на проекта, определен със заповед на директора на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново:

Експерт по финансово изпълнение

Бонка Димитрова Николова - главен счетоводител

Експерт по техническо изпълнение: 

- Георги Кръстев Гърев - заместник директор по учебната дейност

- Петя Иванова Начева – завеждащ административна служба

Членове на Училищния екип, представители на училищната общност:

 -     инж. Марияна Манчева Иванова - старши учител, теоретично обучение

 -     Галя Димитрова Николова – старши учител, теоретично обучение

 -     Цветелина Божидарова Тутовска-Милчева  -  старши учител, практическо обучение

Членове на Училищния екип, представители на партньорите

 -    Валентин Христов Петров – управител на „ПЕТРОВ ТЕКСТИЛ“ ООД

.......................................................................................................................................................................................

310719046 635584301282080 7180256652787966187 n

310357265 1768621386832397 5979276124552150619 n

310403245 427709712817802 3494570406429450214 n

310490823 1358671094663772 4921740978036130070 n

310357265 1768621386832397 5979276124552150619 n

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню