ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

лого РАВЕН ДОСТЪП до училищно образованиелого 2 РАВЕН достъп

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката. Максималната продължителност на проекта е 29 месеца, но не по-късно от 30.12.2023 г.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са: 

1. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

2. Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Целеви групи по проекта са:

1. Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от ЗПОО в системата на професионалното образование - 11 649, от които 2523 в направления от приоритетно значение за икономиката;

2. Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;

3. Наставници от организациите работодатели;

4. Представители на бизнеса и науката.

Основните дейности по проекта са:

1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

За осигуряване изпълнението на дейностите по проекта в ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново е  сформиран училищен екип за организация и управление (УЕОУ), в които се включват следните позиции:

1. Функционален експерт – директорът на училището;

2. Финансист - лице, което работи в счетоводството на училището;

IMG 20220201 144902

IMG 20220201 143526

IMG 20220411 163717

 

Ученически практики 2 (mon.bg)

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ (mon.bg)

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню